Category

Weblogberichten

Grote uitdagingen voor toekomstgericht beleid

By | Weblogberichten

Bijna een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen moeten de verkiezingsprogramma’s van de meerderheidspartijen en het bestuursakkoord in concrete doelstellingen worden omgezet. Tegelijkertijd moet de budgettaire ruimte bewaakt blijven, mogen de schulden niet opnieuw oplopen en de belastingen niet verhogen.

Dit is nooit een eenvoudige oefening. De verlanglijstjes zijn altijd langer dan de mogelijkheden om eraan tegemoet te komen. Vaak dringen zich keuzes op, die enige moed vergen van beleidsmensen.
Een goed politiek bestuur moet knopen durven doorhakken en kritisch durven kijken naar vroegere beslissingen die misschien voor bijsturing vatbaar zijn.

In onze stad dringen zich ongetwijfeld moeilijke besprekingen op in het kader van de aankomende noodzakelijke investeringen. Het begijnhof wordt al heraangelegd, maar er moeten ook straten en pleinen vernieuwd worden, de aanleg van de Hoge Velden voor voetbalterreinen staat zeer hoog op de agenda , evenals de heraanleg van de stationsbuurt. Er moet een beslissing vallen over de vernieuwing van het cultureel centrum en over al dan niet zelf investeren in een performante afvalophaling. En dit zijn slechts enkele grote en opvallende dossiers die op de agenda van het schepencollege staan.

Het is daarom goed dat de bevolking meer dan in het verleden van nabij zal betrokken worden bij het uitstippelen van een toekomstig en toekomstgericht beleid.

De tijd dat na de verkiezingen de deuren gesloten werden tot er in beperkte groep en achter gesloten deuren akkoorden werden bereikt ligt, gelukkig, achter ons. De burgerbetrokkenheid zal het opstellen van een meerjarenbeleid misschien niet sneller doen verlopen maar alleszins wel een groter draagvlak creëren en impulsen kunnen geven voor een beleid op langere termijn

Vakantie voorbij: handen uit de mouwen!

By | Weblogberichten

Terwijl er op federaal vlak nog zo goed als niets beweegt rond de vorming van een nieuwe regering, wordt er in Vlaanderen duchtig onderhandeld tussen N-VA, CD&V en Open Vld over de vorming van een Vlaamse regering. Een regeerakkoord tegen 23 september, de heropening van het Vlaams parlement, is de doelstelling.

In onze stad staat de definitieve uittekening van een meerjarenbeleidsplan op de agenda in september. En daar horen voor het eerst ook “toekomstdagen” bij. Op 9 en 10 september worden geïnteresseerde Lierenaars uitgenodigd mee na te denken over een aantal items die voor de toekomst van onze stad aan de orde zijn.

De vier uitgekozen thema’s zijn: zachte mobiliteit, warme samenleving, schone, groene stad en stad in ontwikkeling. De bedoeling is dat de aanwezige Lierenaars hun ideeën aanreiken over hoe zij op deze domeinen onze stad zouden willen zien evolueren op langere termijn.

Het stadsbestuur zal deze toekomstdagen met veel aandacht volgen en de conclusies meenemen in zijn besprekingen over het nu op te stellen beleidsplan.

Ik hoop vooral dat veel Lierenaars deelnemen en hun mening komen zeggen, want dat is de uiteindelijke doelstelling. Participatie betekent immers dat beleid losgetrokken wordt uit de beslotenheid van politieke partijen en opengegooid wordt voor alle inwoners. Op deze manier kunnen we hopelijk de klassieke democratie nieuwe zuurstof en opnieuw vertrouwen geven.

Prettige vakantie!

By | Weblogberichten

Vorige vrijdag is de zomervakantie ingegaan voor leerlingen en (een groot deel van de) studenten na een bloedhete week. Deze werd extra gekruid door goede (of minder goede) rapporten, afscheid nemen van jufs, leraren en soms ook van klasgenootjes die verhuizen naar andere scholen.

Emoties waren dus wel aan de orde. Veel blijdschap over de puike prestaties van onderwijzend personeel was vaak de hoofdtoon in gesprekken met directies, ouders en jongeren zelf. En dat deed deugd! Na een schooljaar met al te veel geklaag en gezeur over het dalend onderwijsniveau, lastige jongeren en onderbetaalde onderwijsjobs, was het hartverwarmend de andere zijde van de medaille eens belicht te zien.

Ik blijf het ontzettend jammer vinden dat de job van leraar bijna uitsluitend negatief in de media komt terwijl ze net zo boeiend op veel vlakken, zo toekomstgericht en zo inspirerend is! Pleistertje op de wonde voor mij persoonlijk: mijn kleinzoontje die in september voor het eerst naar de middelbare school gaat, heeft mij toevertrouwd dat hij leraar Frans wil worden! Dat zijn papa dat ook is, is er misschien niet vreemd aan. En dat hij een prima leraar zal worden, daar ben ik nu al van overtuigd.

Maar alle gekheid op een stokje: het blijft voor de nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs nog steeds de belangrijkste opdracht goede en voldoende leraren voor de klas te krijgen. Bij de goede leraar start alles: de inhoud, de attitude, de vaardigheden. Goede leraren tillen jongeren boven zichzelf uit, kunnen talenten ontdekken en motiveren. Leraar worden zou geen tweede of derde beroepskeuze mogen zijn, geen negatieve keuze, geen alternatief voor iets wat niet bereikbaar is.

Meer waardering, meer begeleiding bij de start, meer doorgroeimogelijkheden maar vooral een positievere beeldvorming in het algemeen zijn absoluut aan de orde.
Werk voor de nieuwe minister dus, maar zeker ook voor de media en voor ons allen: leraren op een constructieve manier in beeld brengen, dat doen we samen!

Lier maakt werk van restauratie monumenten

By | Weblogberichten

Terwijl de resultaten van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingsslag nog moeten bestudeerd worden en conclusies getrokken, en informateurs behoedzaam aan hun taak beginnen, is het in onze steden en gemeenten alle hens aan dek. Meerjarenplannen en overeenstemmend budget moeten nu klaargestoomd worden om in het najaar als ontwerp aan burgers, adviesraden en gemeenteraadsleden voor te leggen.

Ook in onze stad wordt hard gewerkt en bestudeerd hoe plannen in een realistisch perspectief kunnen geplaatst worden. Hoe betaalbaar is alles? Onze schuld is de afgelopen vijf jaar gedaald na de grote investeringen en opgelopen schulden in de periode 2010-2012. We willen dat zo houden maar tegelijkertijd moeten we ook opnieuw zwaarder investeren in straten en pleinen, sport- en culturele infrastructuur, en monumenten.

Wat ons onroerend erfgoed betreft, zijn er alvast stappen gezet, nog op het einde van vorige legislatuur, die het ons mogelijk maken snel en mét premies van de Vlaamse overheid, een aantal grote dossiers opnieuw “op gang” te trekken.

De globale restauratie van het begijnhof is één van deze dossiers. Nog dit jaar wordt wellicht gestart met de heraanleg van het openbaar domein, wat gedeeltelijk met de gefaseerde restauratie van de huizen zal gebeuren.

Ook de restauratie (eerst buiten dan binnen) van de Sint-Gummaruskerk kan vanaf volgend jaar opnieuw opgenomen worden, evenals de interieurrestauratie van de H. Hartkerk en de H. Familie. Voor beide kerken wordt ook, samen met de kerkfabrieken, nagedacht over nevenbestemmingen.

Een herbestemmingsstudie wordt aangevat voor het Vleeshuis, het H. Geestgebouw en het Timmermans-Opsomerhuis. Dit laatste zal in een overgangsfase ter beschikking gesteld worden aan het volwassenenonderwijs en de stedelijke academie tot ze hun intrek kunnen nemen in het gerestaureerde en gerenoveerde Zwartzusterklooster aan de Kloosterstraat.

Voor een aantal straten en pleinen worden beheersplannen opgemaakt zodat de daar gelegen stadsgezichten beter, sneller en met meer kennis van zaken kunnen gerestaureerd worden op een historisch verantwoorde manier: de Grote Markt, de Rechtestraat, H. Geeststraat, Sint –Gummarusstraat en De Heyderstraat staan alvast op de planning.

Er is geen weg terug, integendeel de weg naar Lier als erkende Vlaamse erfgoedstad is ingezet!

 

Duidelijker maken waarvoor we staan

By | Weblogberichten
Stemmen geteld en zetels verdeeld. Maar de conclusies over deze nieuwe zwarte zondag zijn nog lang niet getrokken. Daarvoor is het nog (veel) te vroeg.
Dat Vlaanderen opschuift naar rechts en de groene doorbraak er niet gekomen is, is duidelijk. Maar waarom mensen zeggen dat ze “het beu” zijn en daarom VB gestemd hebben, vraagt natuurlijk een grondiger analyse.

Wat zijn ze beu? Te veel multiculturaliteit in de Vlaamse straten, wat geld kost, en tegelijkertijd een pleidooi voor langer werken? Is de conclusie van velen dan bijvoorbeeld: we moeten langer werken om mensen met migratieachtergrond in ons land te ontvangen? Nogal simplistisch, of toch niet?

En wie zijn ze, de kiezers die zeggen voor extreemrechts gestemd te hebben om een proteststem uit te brengen en niet uit ideologische overtuiging, en waartegen protesteren ze?

We leven in een welstellend land, met veel vrijheid, een goede sociale zekerheid, veel kansen, … deze verrechtsing kan toch niet alleen een reactie zijn op angst voor aanslagen, angst voor uitdeinende criminaliteit en verloederde steden?

Er zijn problemen in sommige wijken van sommige steden maar die blijven uitzonderingen in een veilig land waar het goed om leven is.

Mijn partij is bij uitstek een partij die staat voor vrijheid en openheid maar die tegelijkertijd veel moeite heeft zich als dusdanig te profileren als de partij die hierin uniek is.

Wij zijn positief, hebben vertrouwen in mensen, respect voor iedereen, zeker ook voor mensen die het (om welke reden ook) moeilijk hebben, we geloven in de kracht van mensen, geven ze veel beslissingsmogelijkheden en inspraak, we hebben de ethische kwesties hoog op de agenda geplaatst.

Vrijheid is voor ons het hoogste goed, alleen het beperken van iemand anders vrijheid kan hierop een rem zetten en “Moeten” is een woord dat we liever niet gebruiken. “Rechts” is naar mijn aanvoelen een negatief begrip dat staat voor hiërarchie, macht en ongelijkheidsdenken. Ik wil niet rechts zijn en ik wil mijn partij ook niet naar rechts zien opschuiven.

Maar we moeten wel duidelijker maken aan de mensen waarvoor we staan en wat de consequenties zijn van een onverbloemd (extreem)rechts beleid.
Meer dan ooit werk aan de winkel voor onze politici: heel goed luisteren en proberen te begrijpen en dan pas concluderen en eraan werken.

 

Langer werken? Comfortabeler werken!

By | Weblogberichten

Een thema dat de voorbije dagen de verkiezingsdebatten beheerste was dat van de pensioenleeftijd. De voorzitter van N-VA, meestal een kei in beheerste communicatie, deed een wel heel ongelukkige uitspraak door te stellen dat werken na 67 in de toekomst aan de orde zou zijn. Ongelukkig omdat de huidige regelgeving nog niet volledig ingevoerd is, zeker niet verteerd, en onvoldoende omkaderd door “werkbaar werk”-maatregelen.

Het thema van de pensioenleeftijd is terecht een heel belangrijk onderwerp waar veel medeburgers zich zorgen over maken. “Zal mijn pensioen betaalbaar zijn? , zal ik in goede gezondheid kunnen blijven werken?” en “wat als ik ziek word voor mijn 67?”, hoor ik mensen vaak vragen.

Het is daarbij onze stellige overtuiging dat heel veel mensen weinig problemen hebben met langer werken, het moet wel goed op voorhand duidelijk zijn hoelang, in welke omstandigheden en tegen welk loon, eventueel in combinatie met een gedeeltelijk pensioen.

Ik word zelf 65 deze zomer, bevind mij dus pal in de leeftijdscohorte waarin in de toekomst nog gewerkt zal moeten worden. Ik ben zelf redelijk fit en in een betrekkelijk goede conditie. Toch voel ik zeer goed dat een 65-jarige absoluut niet meer dezelfde hoeveelheid werk aankan aan hetzelfde tempo en in dezelfde omstandigheden als een 40- of 50-jarige.

Misschien zijn we intussen wel goed en zelfs beter in andere dingen dan jongere generaties , maar verschil is er alleszins. Afbouwen of omturnen is dus aan de orde. Ik kon dit gelukkig zelf beslissen door mij in 2014 niet meer verkiesbaar te stellen voor het Vlaams parlement en genoegen te nemen, zoals nu ook weer, met een ondersteunende rol bij de verkiezingen op Vlaams niveau.

Al mijn aandacht gaat nu naar het lokale politieke niveau. Het is plezierig dat ik daar mijn tijd en energie kan in stoppen. En dat volstaat. Ik besef dat deze onafhankelijke keuze kunnen maken een voorrecht is en (voorlopig althans) niet voor iedereen weggelegd is. Situaties zijn individueel zeer verschillend en meer maatwerk, naargelang beroep, gezondheid,… zou mogelijk moeten zijn.

Werk maken van “werkbaar werk” stond in het regeerakkoord van 2014 maar is niet naar behoren uitgevoerd. Het wordt een belangrijke uitdaging dat in de volgende jaren wel te doen. Gezonde mensen op een aangename manier langer laten werken, wordt anders een loze uitdaging.

Welbevinden op school: natuurlijk is dat belangrijk!!!

By | Weblogberichten

Sinds het laatste OESO rapport nog eens benadrukte dat de kwaliteit van ons onderwijs dalende is, blijft onderwijs het onderwerp bij uitstek in debatten over de Vlaamse verkiezingsprogramma’s.

Met N-VA op kop wordt door rechtse partijen ijverig met de vinger gewezen naar “pret-pedagogiek” en het streven naar sociaal evenwicht in onze scholen, als grote boosdoeners. “Pret-pedagogiek” is een misleidende naam, uitgevonden door zij die zuivere kennisoverdracht en amper meer dan dat, als ultieme en unieke doel van onderwijs zien.

Nochtans is er niets mis met het streven om kinderen en jongeren liever naar school te laten gaan. Net dit en het streven naar een meer sociale mix in alle scholen, hebben er in de voorbije decennia voor gezorgd dat veel van onze scholen zijn uitgegroeid tot meer open en brede scholen.

Een verhoogd welzijn voor alle leerlingen is niet hetzelfde als alleen leuke dingen op school. Het heeft te maken met zich veilig en erkend voelen, met voeling hebben met de leerstof en met probleemloze sociale contacten. Dat is juist de voedingsbodem om te KUNNEN leren, om respectvolle relaties op te bouwen tussen leerkrachten en leerlingen, en leerlingen onderling.

De tijd dat jongeren met leerachterstand op de laatste bank zaten, een heel jaar lang, dat pesten niet werd bestraft en dat leerkrachten ongemoeid werden gelaten als ze leerlingen denigrerend behandelden omdat ze sommige onderdelen van de leerstof niet direct begrepen, ligt gelukkig lang achter ons.

DAT was de tijd dat er geen aandacht werd geschonken aan het welbevinden van leerlingen op school. Daar willen we toch in geen geval naar terug?

Marleen Vanderpoorten

 

Sterk door werk

By | Weblogberichten

Deze week werd de vierde jobbeurs voor laaggeschoolde jongeren georganiseerd. Deze jobbeurs is ontstaan uit een unieke samenwerking van beleidsmakers en organisaties, actief op het domein van werk/tewerkstelling en ondernemen.

De vaststelling van enkele jaren geleden, namelijk het zeer hoge aantal laaggeschoolde jongeren in Lier, heeft lokale overheid, VDAB, onderwijs, werkgevers en privé- initiatieven toen samengebracht om na te denken over oplossingen. Hieruit is een charter tot stand gekomen waarin doelstellingen werden geformuleerd die op hun beurt tot acties aanleiding hebben gegeven. De jobbeurs voor laaggeschoolde jongeren is er daar 1 van.

De lokale overheid is zich zeer bewust van het grote belang van werk voor iedereen maar vooral ook voor jonge mensen. Onder het motto “Sterk door werk” is een luik over werk en tewerkstelling opgenomen in het bestuursakkoord. Dit luik zal in het meerjarenbeleidsplan verder in doelstellingen en concrete acties worden uitgewerkt.

Bedoeling is dat we als lokale overheid de vinger aan de pols houden over de evolutie van de werkloosheid in het algemeen en de jongerenwerkloosheid in het bijzonder, dat we gerichte initiatieven nemen, dat we zelf extra tewerkstelling voor de doelgroep tot stand brengen, dat we onze partners sensibiliseren en dat we informeren en faciliteren waar nodig. We zetten daarom ook extra in op het verwerven van het Nederlands.

Een brede tewerkstelling creëert een grotere zelfredzaamheid bij meer mensen, een grotere zelfstandigheid en een grotere vrijheid. Het is een pijler van een meer tevreden samenleving.

Intussen werden er verschillende initiatieven succesvol in het veld gezet of opgestart waarvan de meest recente het hernemen van de mobiele horeca-medewerker en het jobatelier (waarbij mensen o.a. leren solliciteren – door Samenlevingsopbouw). Bestaande initiatieven zoals Missing Link, de Brug en het Plus-project worden onverkort verdergezet.

Het allerbelangrijkste is wellicht dat er binnen de samenwerking tussen de partners gezocht wordt naar de juiste begeleiding om maatwerk te kunnen leveren voor elke werkzoekende zodat voor iedereen (die niet onmiddellijk arbeidsklaar is) een traject wordt uitgestippeld waardoor de juiste arbeidsattitudes en kennis worden aangescherpt.

Vertalen al deze inspanningen zich nu op het terrein? Zonder in detail te willen treden over de cijfers, geef ik dit mee: sinds de opstart van de initiatieven 3 jaar geleden is het aantal laaggeschoolde jongeren in Lier met 25% gedaald. De Lierse cijfers lagen toen een stuk hoger dan die van de regio Mechelen en Vlaanderen.

Vandaag is het aandeel jonge werklozen in het geheel van de werkloosheidscijfers in Lier perfect op gelijke hoogte met die van Vlaanderen en iets lager zelfs dan die van de regio Mechelen (18,4 tegenover 19%), wat goed nieuws is.

Binnen de groep van jonge werklozen zelf blijft het aantal van de laaggeschoolden in Lier echter groter dan in de regio en in Vlaanderen (61,8% tegenover 57,2% in de regio en 56,2% in Vlaanderen). De cijfers op zich evolueren gunstig en dalen ten opzichte van maart vorig jaar met 5.4% maar het aandeel in het geheel van de jeugdwerkloosheid blijft voor laaggeschoolden te hoog.

Dit leert ons dat we moeten blijven inzetten op deze vrij hardnekkige groep van ongekwalificeerde uitstromers en dat vooral de link tussen onderwijs en werk nog moet versterkt worden. Hoe komen we ongekwalificeerde uitstromers snel op het spoor en kunnen we ze snel op een aangepast traject naar werk zetten? Dit is wellicht de grootste uitdaging waar we voor staan.

We moeten daarom de Lierse scholen aansporen de kans van het duaal leren te grijpen. Duaal leren heeft de voorbije drie jaar via pilootprojecten in veel Vlaamse scholen ingang gevonden en kan vanaf volgend schooljaar uitgerold worden over gans Vlaanderen. Het is een uniek systeem van leren en werken.

Lierse scholen zouden deze kans moeten grijpen omdat het een uitstekende manier kan zijn om jongeren die ongekwalificeerd dreigen uit te stromen, een nieuwe uitdaging te bezorgen. Als lokale overheid zijn we geen inrichter van onderwijs, we kunnen dus zelf geen initiatief nemen, maar onze bezorgdheid terzake uiten kunnen we natuurlijk wel en dat doe ik bij deze.

Marleen Vanderpoorten

De doeners van Lier: go!

By | Weblogberichten

 

 

Het is een open deur intrappen te zeggen dat de verkiezingen van 26 mei heel belangrijk zijn! Verkiezingen zijn dat altijd: ze maken het mogelijk dat alle kiezers hun waardering of afkeuring voor het gevoerde beleid kunnen uiten en er al dan niet voor opteren om dit beleid verder te zetten.

Open Vld heeft met sterke ministers een serieuze stempel gedrukt op de federale en Vlaamse regering. Bij de bevoegdheden van onze ministers voelt onze partij zich goed en dat was ook te merken aan  de genomen beslissingen: op de domeinen financiën, digitalisering, energie, migratie, volksgezondheid en cultuur is een mooi parcours afgelegd. Wij willen dit graag verder zetten.

Ook over onderwijs, ethische kwesties, mobiliteit, welzijn, werk en ondernemerschap is onze partij vooruitziend en vooruitstrevend in haar standpunten. Redelijke en goed overwogen uitgangspunten koppelen aan “hartelijke” beslissingen is ons kenmerk.

In Lier gaan we met drie kandidaten de stembusstrijd aan: Walter Grootaers (plaats 17 Vlaams parlement), Els Hendrickx (11de opvolger Kamer) en ikzelf als lijstduwer voor het Vlaams parlement hopen op veel steun van veel Lierenaars en andere kiezers uit de provincie Antwerpen.

Walter heeft al een aantal campagnes achter de rug en is intussen een electorale zekerheid gebleken. Voor Els is het de eerste campagne op een federale lijst nadat ze zich vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen helemaal “gesmeten” heeft. Mooi zo!

Ikzelf ga mijn 19de en wellicht laatste campagne in. Nu weliswaar als lijstduwer en steun voor de lijst maar nog altijd met veel plezier. Aan de kant staan terwijl de partij veel steun en stemmen kan gebruiken? Dat zit er vandaag nog niet in.

Ik hoop dat veel kiezers meer dan ooit beseffen dat Open Vld, als enige partij, voluit gaat voor vrijheid en voor vrije mensen. En ons daarom steunen! Alvast bedankt!

 

Participatie is meer dan informatie verschaffen

By | Weblogberichten

Als schepen van participatie en wijkwerking heb ik mij de voorbije weken helemaal ondergedompeld in literatuur en goede praktijkvoorbeelden over dit onderwerp.

Participatie en wijkwerking is immers als belangrijk item opgenomen in ons bestuursakkoord en moet daarom nog voor de zomervakantie uitgetekend worden in een conceptnota.

Woorden die ik voortdurend tegenkom in teksten over het onderwerp zijn “draagkracht”, “openheid”, “vertrouwen” en “dialoog”. In discussies met collega’s en medewerkers merk ik ook vaak de compleet verschillende invulling van het woord “participatie”. Terwijl sommigen participatie verengen tot “informatie verstrekken” wil de andere kant van het spectrum liefst elke politieke beslissing laten afhangen van een “volksvergadering.”

Geen van beide zijn realistisch en ook niet te verkiezen. Elk participatietraject start weliswaar bij “informeren”, het is ook de eerste trap op de participatieladder, maar inspraak en samenspraak bakenen we best goed af en overleggen doen we idealiter met een publiek dat de grenzen en het kader kent.

Het zal daarom heel belangrijk zijn  in onze conceptnota duidelijk te maken wanneer we informeren, wanneer we luisteren, wanneer we overleggen en wanneer we medezeggenschap organiseren, met wie we dat doen en op welke manier we dit organiseren.

Werk maken van participatie vergt tijd, veel energie en inzet van bekwame mensen die het participatiegegeven in de vingers en (vooral) in het hart dragen. Werk maken van participatie eist ook vooral een politiek bestuur dat ruimte wil geven aan bottom-up besluitvorming, een andere manier van omgaan met beslissen en met beslissingsprocessen.

 

Alleen al de geesten scherpstellen en een open mind creëren, gericht op luisteren en niet op het eigen gelijk, vraagt inspanningen van elke bestuurder.

 

Werk aan de winkel! Maar…we zijn er klaar voor!