Category

Weblogberichten

Niet zomaar overgaan tot de orde van de dag…

By | Weblogberichten | No Comments

De verkiezingen in Lier zijn positief verlopen voor N-VA en Open Vld. De coalitie tussen beide partijen wordt voortgezet met een eerder krappe meerderheid, maar dat heeft ook in de vorige bestuursperiode voor geen enkel probleem gezorgd. Er zullen enkele nieuwe schepenen in het college komen en met de bevoegdheden wordt wat geschoven. Klaar is Kees dus? Over tot de orde van de dag? Neen, dat  nu ook weer niet.

Tijdens de verkiezingscampagne werden er veel standpunten naar voor gebracht, door alle partijen maar vooral onze partij heeft haar duit hierbij meer dan behoorlijk in het zakje gedaan. Ook al maken we reeds sinds 1983 deel uit van de Lierse coalitie en hebben we heel die tijd de visie voor de toekomst van Lier uitgetekend en mee vormgegeven in de praktijk, het is niet bedoeling om nu zomaar de lijn door te trekken.

De maatschappij evolueert immers razendsnel, ook Lier wordt elke dag diverser, de beleidsuitdagingen zijn immens… Daarom moet elke politicus dagelijks nadenken over de manier waarom hij of zij deze nieuwe uitdagingen wil aanpakken, met welke partners en met welke hedendaagse hulpmiddelen.

Open Vld heeft tijdens de campagne voluit de kaart getrokken van participatie, wijk-en burgerbetrokkenheid en wil dit nu als belangrijkste beleidsthema ook vormgeven in het nieuwe bestuur. Het moet één van de nieuwe accenten worden in de komende  bestuursperiode.

Onze partij is altijd voortrekker geweest van inspraak en medezeggenschap. Zelf heb ik tijdens mijn ganse politieke carrière gehamerd op het belang van samenspraak en medebestuur: als jong Vlaams parlementslid heb ik het voorstel van decreet op de leerlingenraden (vanuit de oppositie) goedgekeurd gekregen, als minister van Onderwijs heb ik werk gemaakt van het participatiedecreet, in Lier heb ik gewerkt aan klachtenbehandeling en wijkmanagement.

Het is nu tijd om de kers op de taart te plaatsen en een brede burger-en wijkparticipatie en –betrokkenheid definitief op gang te trekken in onze stad. Mensen zijn daar klaar voor, ze verwachten deze volwassen vorm van bestuur als nooit tevoren. Beter dan wie ook, besef ik dat deze inspraakvisie niet mag leiden tot eindeloos gepalaver of tot het recht van de sterkste waarbij altijd dezelfde roepers het laken naar zich toe proberen te trekken.

Ik ben er echter ook van overtuigd dat door goed te luisteren naar alle mensen en dan pas plannen te maken en beslissingen te nemen, een bestuur aan draagkracht kan winnen. Openheid leidt uiteindelijk altijd tot respect en tot betere beslissingen.

Een slechte week voor de politiek

By | Weblogberichten | No Comments

De discussie over de benoeming van CD&V-er Steven Vanackere als nieuwe gouverneur van de Nationale Bank was nog in volle gang toen onze partij compleet werd meegesleurd in de gouverneurssaga van de provincie Oost-Vlaanderen.

Au fond is het boeiend en nodig te discussiëren over de manier waarop topmandaten in ons land worden ingevuld. Het enige wat echter na deze week van de moddergevechten blijft hangen bij de publieke opinie, is het platte getouwtrek tussen politieke partijen om HUN kandidaat op een goedbetaalde plek te krijgen.

Het smaakt bitter dat het nota bene over de aanstelling van een gouverneur ging, het ambt waarvan de bekleders er altijd prat op gingen, en er ook in slaagden, om zich boven het politieke gehakketak als bruggenbouwers op te stellen.

Politieke benoemingen, het blijft een moeilijke kluif. In de (meeste) lokale besturen is hier al heel lang komaf mee gemaakt. Onder lichte dwang overigens van dezelfde Vlaamse overheid die nu intern zo verdeeld is over haar eigen benoeming.

Toen ik in 1995 burgemeester was geworden in onze stad, heeft het schepencollege niet zolang daarna unaniem beslist over te gaan naar vergelijkende examens. Daardoor wordt altijd een rangschikking gemaakt en wordt altijd de eerst geplaatste aangesteld. Zonder bemoeienis van wie ook.

Sindsdien wordt er in ons schepencollege nooit nog gediscussieerd over de aanstelling van wie dan ook. Ook in veel andere organisaties is dit de regel. Om volledige objectiviteit te waarborgen moet er natuurlijk wel worden op toegekeken dat de “macht” om de zaken naar de hand te zetten niet verplaatst wordt naar gericht samengestelde jury’s bijvoorbeeld. Dit vraagt enige oplettendheid en verantwoordelijkheid vanwege bestuurders. Maar dat is natuurlijk ook hun opdracht.

Bij benoemingen op het hoogste politieke niveau blijft de spanning tussen objectief en politiek benoemen bestaan. Alle kandidaten voor (top)benoemingen hebben trouwens een minder of meer uitgesproken politieke mening, ze zullen dus ook altijd van één of andere sympathie kunnen “verdacht” worden, ook al hebben ze officieel geen partijlidkaart.

Pleiten voor een examen met assessment, 100 kandidaten de procedure laten doorlopen en dan beginnen ruziemaken over het al dan niet correcte doorlopen van deze aanstellingsprocedure, is natuurlijk al te dwaas. Ofwel was het dossier niet goed voorbereid, ofwel heeft men hierover geen afspraken gemaakt in de Vlaamse regering (bijvoorbeeld: we moeien ons in geen geval), ofwel is het een maat voor niets geweest.

Voor mij is er maar één mogelijke procedure voor functies zoals die van gouverneur van de Nationale Bank en gouverneur van een provincie en dat is een selectie door het parlement, administratief voorbereid door de betrokken federale of Vlaamse administratie, en verder in alle openheid georganiseerd in een bijzondere parlementscommissie.

Iedereen zal kunnen toekijken en alle commissieleden zullen vragen kunnen stellen: geen enkele politicus zal het zich kunnen veroorloven niet de meest geschikte kandidaat voor te dragen. Een moderne democratie waardig! Het vertrouwen tussen burger en politiek zal er wel bij varen!

 

Quid cumul? Iets doen voor onze gemeente?

By | Weblogberichten | No Comments

De weken na de verkiezingen is het altijd enorm boeiend de krantencommentaren te lezen over de verkiezingsresultaten. Hoe leggen journalisten uit waarom de ene partij zo succesvol is en blijft en de andere maar niet doorbreekt, of blijft hangen?  Waarom zijn BV’s of nationale kopstukken soms succesvol op lokaal vlak, en waarom ook niet? Is er de voorbije decennia een verschuiving merkbaar in de reden waarom mensen voor iemand stemmen of waarom juist niet?

Soms vrijblijvende commentaren, vind ik, van roepers aan de kant van het politieke speelterrein. Maar anderzijds toch ook nuttig   het geheel in perspectief te kunnen bekijken. En de situatie in onze eigen stad beter te kunnen duiden en te bekijken of die past in een algemene trend of juist niet.

Wat mij zelf opviel bij het analyseren van de stemmenaantallen, en specifiek dan van  vooruit-of achtergang van nationale partijtoppers, is dat ze niet noodzakelijk beter scoren dan hun lokale partijgenoot. Zowel Alexander De Croo, Hilde Crevits als Joke Schauvliege bijvoorbeeld moesten op de lijst van hun eigen gemeente de plaatselijke (soms waarnemende) mandatarissen laten voorgaan in stemmenaantal.

Deze tendens heeft niet altijd bestaan. Vroeger volstond een klinkende naam op een kieslijst meestal, op welke plaats dan ook, om een heel mooi resultaat neer te zetten. Die tijd lijkt me helemaal voorbij. Kiezers stemmen meer dan vroeger voor nabije mensen die goed werk leveren, aanwezig zijn, begaan met de lokale mensen en met de lokale problemen.

Sommigen Vlaamse en/of federale kleppers à la Bart Somers, Bart Tommelein of Hans Bonte, slagen er toch in met brio gekozen te worden. Wellicht heeft dit dan weer te maken met het feit dat zij duidelijk communiceren dat in geval van verkiezing, het lokale mandaat zeker niet zal moeten inboeten voor hun bovenlokaal engagement. Integendeel, zeggen zij: hun Vlaamse of federale inbreng zal voor de eigen stad alleen maar dossiers in goede banen leiden (lees: geld opbrengen).

Ook  iemand als BDW gebruikt dit voordeel van zijn cumul openlijk als argument om én voorzitter van zijn partij (geen kleintje!) te zijn, én volksvertegenwoordiger én burgemeester van de grootste Vlaamse stad…

In de jaren negentig ijverden de aanhangers van de Nieuwe Politieke Cultuur voor decumul omdat een bovenlokale mandataris juist moet ijveren voor het algemene (bovenlokale) belang en niet voor de belangen van zijn of haar stad waar hij  of zij nu toevallig ook een lokaal mandaat invulde. Dit was een zuivere  stellingname, principieel en correct volgens de letter van de wet en de geest van de volksvertegenwoordiging.

Nieuwe Politieke Cultuur, hoor ik u zeggen, wat was dat weer? Misschien goed in deze dagen van coalitievorming en onderhandelingen over nieuwe bestuursakkoorden, de principes van de NPC eens opnieuw boven te halen en al onze nieuwe (en oudere) mandatarissen er terug mee te confronteren!