All Posts By

igobert

Niet zomaar overgaan tot de orde van de dag…

By | Weblogberichten | No Comments

De verkiezingen in Lier zijn positief verlopen voor N-VA en Open Vld. De coalitie tussen beide partijen wordt voortgezet met een eerder krappe meerderheid, maar dat heeft ook in de vorige bestuursperiode voor geen enkel probleem gezorgd. Er zullen enkele nieuwe schepenen in het college komen en met de bevoegdheden wordt wat geschoven. Klaar is Kees dus? Over tot de orde van de dag? Neen, dat  nu ook weer niet.

Tijdens de verkiezingscampagne werden er veel standpunten naar voor gebracht, door alle partijen maar vooral onze partij heeft haar duit hierbij meer dan behoorlijk in het zakje gedaan. Ook al maken we reeds sinds 1983 deel uit van de Lierse coalitie en hebben we heel die tijd de visie voor de toekomst van Lier uitgetekend en mee vormgegeven in de praktijk, het is niet bedoeling om nu zomaar de lijn door te trekken.

De maatschappij evolueert immers razendsnel, ook Lier wordt elke dag diverser, de beleidsuitdagingen zijn immens… Daarom moet elke politicus dagelijks nadenken over de manier waarom hij of zij deze nieuwe uitdagingen wil aanpakken, met welke partners en met welke hedendaagse hulpmiddelen.

Open Vld heeft tijdens de campagne voluit de kaart getrokken van participatie, wijk-en burgerbetrokkenheid en wil dit nu als belangrijkste beleidsthema ook vormgeven in het nieuwe bestuur. Het moet één van de nieuwe accenten worden in de komende  bestuursperiode.

Onze partij is altijd voortrekker geweest van inspraak en medezeggenschap. Zelf heb ik tijdens mijn ganse politieke carrière gehamerd op het belang van samenspraak en medebestuur: als jong Vlaams parlementslid heb ik het voorstel van decreet op de leerlingenraden (vanuit de oppositie) goedgekeurd gekregen, als minister van Onderwijs heb ik werk gemaakt van het participatiedecreet, in Lier heb ik gewerkt aan klachtenbehandeling en wijkmanagement.

Het is nu tijd om de kers op de taart te plaatsen en een brede burger-en wijkparticipatie en –betrokkenheid definitief op gang te trekken in onze stad. Mensen zijn daar klaar voor, ze verwachten deze volwassen vorm van bestuur als nooit tevoren. Beter dan wie ook, besef ik dat deze inspraakvisie niet mag leiden tot eindeloos gepalaver of tot het recht van de sterkste waarbij altijd dezelfde roepers het laken naar zich toe proberen te trekken.

Ik ben er echter ook van overtuigd dat door goed te luisteren naar alle mensen en dan pas plannen te maken en beslissingen te nemen, een bestuur aan draagkracht kan winnen. Openheid leidt uiteindelijk altijd tot respect en tot betere beslissingen.

Een slechte week voor de politiek

By | Weblogberichten | No Comments

De discussie over de benoeming van CD&V-er Steven Vanackere als nieuwe gouverneur van de Nationale Bank was nog in volle gang toen onze partij compleet werd meegesleurd in de gouverneurssaga van de provincie Oost-Vlaanderen.

Au fond is het boeiend en nodig te discussiëren over de manier waarop topmandaten in ons land worden ingevuld. Het enige wat echter na deze week van de moddergevechten blijft hangen bij de publieke opinie, is het platte getouwtrek tussen politieke partijen om HUN kandidaat op een goedbetaalde plek te krijgen.

Het smaakt bitter dat het nota bene over de aanstelling van een gouverneur ging, het ambt waarvan de bekleders er altijd prat op gingen, en er ook in slaagden, om zich boven het politieke gehakketak als bruggenbouwers op te stellen.

Politieke benoemingen, het blijft een moeilijke kluif. In de (meeste) lokale besturen is hier al heel lang komaf mee gemaakt. Onder lichte dwang overigens van dezelfde Vlaamse overheid die nu intern zo verdeeld is over haar eigen benoeming.

Toen ik in 1995 burgemeester was geworden in onze stad, heeft het schepencollege niet zolang daarna unaniem beslist over te gaan naar vergelijkende examens. Daardoor wordt altijd een rangschikking gemaakt en wordt altijd de eerst geplaatste aangesteld. Zonder bemoeienis van wie ook.

Sindsdien wordt er in ons schepencollege nooit nog gediscussieerd over de aanstelling van wie dan ook. Ook in veel andere organisaties is dit de regel. Om volledige objectiviteit te waarborgen moet er natuurlijk wel worden op toegekeken dat de “macht” om de zaken naar de hand te zetten niet verplaatst wordt naar gericht samengestelde jury’s bijvoorbeeld. Dit vraagt enige oplettendheid en verantwoordelijkheid vanwege bestuurders. Maar dat is natuurlijk ook hun opdracht.

Bij benoemingen op het hoogste politieke niveau blijft de spanning tussen objectief en politiek benoemen bestaan. Alle kandidaten voor (top)benoemingen hebben trouwens een minder of meer uitgesproken politieke mening, ze zullen dus ook altijd van één of andere sympathie kunnen “verdacht” worden, ook al hebben ze officieel geen partijlidkaart.

Pleiten voor een examen met assessment, 100 kandidaten de procedure laten doorlopen en dan beginnen ruziemaken over het al dan niet correcte doorlopen van deze aanstellingsprocedure, is natuurlijk al te dwaas. Ofwel was het dossier niet goed voorbereid, ofwel heeft men hierover geen afspraken gemaakt in de Vlaamse regering (bijvoorbeeld: we moeien ons in geen geval), ofwel is het een maat voor niets geweest.

Voor mij is er maar één mogelijke procedure voor functies zoals die van gouverneur van de Nationale Bank en gouverneur van een provincie en dat is een selectie door het parlement, administratief voorbereid door de betrokken federale of Vlaamse administratie, en verder in alle openheid georganiseerd in een bijzondere parlementscommissie.

Iedereen zal kunnen toekijken en alle commissieleden zullen vragen kunnen stellen: geen enkele politicus zal het zich kunnen veroorloven niet de meest geschikte kandidaat voor te dragen. Een moderne democratie waardig! Het vertrouwen tussen burger en politiek zal er wel bij varen!

 

OCMW koopt woningen van de kerkfabriek

By | Nieuws | No Comments

In het kader van de restauratie van ons Lierse begijnhof heeft de OCMW-raad beslist 17 woningen van de kerkfabriek over te kopen. Momenteel bezit het OCMW reeds 2/3 van het woningbestand van het begijnhof. Door de aankoop van de woningen zal dat ongeveer op 4/5 komen.

De aankoop is te verantwoorden omdat op deze manier meer woningen sneller en éénvormiger zullen kunnen gerestaureerd worden, en door 1 eigenaar zullen beheerd worden die tegelijkertijd kan toekijken op het respect en de goede zorg voor dit werelderfgoed.

Daarenboven kan het OCMW rekenen op een hogere subsidie vanwege de Vlaamse overheid dan de kerkfabriek en kan de kerkfabriek met de vrijgekomen middelen o.a. haar kerken sneller restaureren.

Last but not least zorgen de gerestaureerde woningen voor welgekomen huurinkomsten die het sociaal beleid van onze stad ten goede komen.

Quid cumul? Iets doen voor onze gemeente?

By | Weblogberichten | No Comments

De weken na de verkiezingen is het altijd enorm boeiend de krantencommentaren te lezen over de verkiezingsresultaten. Hoe leggen journalisten uit waarom de ene partij zo succesvol is en blijft en de andere maar niet doorbreekt, of blijft hangen?  Waarom zijn BV’s of nationale kopstukken soms succesvol op lokaal vlak, en waarom ook niet? Is er de voorbije decennia een verschuiving merkbaar in de reden waarom mensen voor iemand stemmen of waarom juist niet?

Soms vrijblijvende commentaren, vind ik, van roepers aan de kant van het politieke speelterrein. Maar anderzijds toch ook nuttig   het geheel in perspectief te kunnen bekijken. En de situatie in onze eigen stad beter te kunnen duiden en te bekijken of die past in een algemene trend of juist niet.

Wat mij zelf opviel bij het analyseren van de stemmenaantallen, en specifiek dan van  vooruit-of achtergang van nationale partijtoppers, is dat ze niet noodzakelijk beter scoren dan hun lokale partijgenoot. Zowel Alexander De Croo, Hilde Crevits als Joke Schauvliege bijvoorbeeld moesten op de lijst van hun eigen gemeente de plaatselijke (soms waarnemende) mandatarissen laten voorgaan in stemmenaantal.

Deze tendens heeft niet altijd bestaan. Vroeger volstond een klinkende naam op een kieslijst meestal, op welke plaats dan ook, om een heel mooi resultaat neer te zetten. Die tijd lijkt me helemaal voorbij. Kiezers stemmen meer dan vroeger voor nabije mensen die goed werk leveren, aanwezig zijn, begaan met de lokale mensen en met de lokale problemen.

Sommigen Vlaamse en/of federale kleppers à la Bart Somers, Bart Tommelein of Hans Bonte, slagen er toch in met brio gekozen te worden. Wellicht heeft dit dan weer te maken met het feit dat zij duidelijk communiceren dat in geval van verkiezing, het lokale mandaat zeker niet zal moeten inboeten voor hun bovenlokaal engagement. Integendeel, zeggen zij: hun Vlaamse of federale inbreng zal voor de eigen stad alleen maar dossiers in goede banen leiden (lees: geld opbrengen).

Ook  iemand als BDW gebruikt dit voordeel van zijn cumul openlijk als argument om én voorzitter van zijn partij (geen kleintje!) te zijn, én volksvertegenwoordiger én burgemeester van de grootste Vlaamse stad…

In de jaren negentig ijverden de aanhangers van de Nieuwe Politieke Cultuur voor decumul omdat een bovenlokale mandataris juist moet ijveren voor het algemene (bovenlokale) belang en niet voor de belangen van zijn of haar stad waar hij  of zij nu toevallig ook een lokaal mandaat invulde. Dit was een zuivere  stellingname, principieel en correct volgens de letter van de wet en de geest van de volksvertegenwoordiging.

Nieuwe Politieke Cultuur, hoor ik u zeggen, wat was dat weer? Misschien goed in deze dagen van coalitievorming en onderhandelingen over nieuwe bestuursakkoorden, de principes van de NPC eens opnieuw boven te halen en al onze nieuwe (en oudere) mandatarissen er terug mee te confronteren!

Werk aan de winkel

By | Nieuws | No Comments

Bijna een week na de verkiezingen: de uitslagen in Vlaanderen (en in Lier) zijn grondig geanalyseerd, de coalitiegesprekken zijn zowat overal op gang getrokken, voor de kandidaten is het even opnieuw wennen aan dagen zonder flyers, en zonder discussies op facebook,…

In de provincie Antwerpen blijft de N-VA-olievlek rond Antwerpen uitbreiden. BDW deed het opnieuw onwaarschijnlijk goed, en heel wat randgemeenten en rand-randgemeenten genieten mee van de hoogdagen van de geel-zwarte partij. Ook Lier dus.

In onze stad is het Vlaams-nationalisme altijd vrij sterk geweest. Het Vlaams Blok was er ooit, in de jaren negentig, de grootste partij, de Volksunie was toen het kleine broertje. Vandaag is het omgekeerd maar in totaal is het percentage van beide partijen samen nu ongeveer even groot als destijds.

Een linkse of centrum-linkse partij heeft daarentegen nooit echt goed gescoord in Lier. De stemmen van Groen/Lier&Ko en Sp.a vandaag liggen lager dan die van het linkse blok zes jaar geleden. En dat terwijl Groen aan zo’n opmars bezig is!

Van de mensen op straat hoor ik dat ze voor BDW wilde stemmen, en daarom hun stem hebben gegeven aan N-VA in Lier… En anderen zeggen mij dan weer dat ze schrik hadden van een centrum-linkse coalitie en daarom niet voor ons stemden maar voor onze coalitiepartner, ook al is het Vlaams-nationale gedachtegoed niet hun ding…

Ik wil er niet te lang blijven bij stilstaan, de kiezer heeft immers altijd gelijk, ook al doet de reden van zijn gelijk mijn wenkbrauwen fronsen. Misschien onterecht? We moeten diep nadenken over hoe we de representatieve democratie moeten aanpassen aan de mondige maar niet altijd goed-geïnformeerde burger van nu.

Open Vld keert in Lier niet zomaar terug tot de orde van de dag. We blijven weliswaar in de meerderheid met dezelfde partner en met hetzelfde aantal schepenen, en de kloof tussen beide partijen wordt maar een klein beetje gedicht, toch willen wij een vernieuwende stempel drukken op het beleid van de komende zes jaar.

O.a. van de vraag naar meer burgerbetrokkenheid moeten we dringend werk maken. En van alle thema’s die we in de campagne hebben aangebracht en die op veel bijval konden rekenen: eerherstel monumenten, water in de stad, zorgwijken en zorgcoaches, intensieve wijkwerking, beginspraak, cultuur en sport op nieuwe plekken, lage drempels voor participatie,…het zijn maar enkele onderwerpen die de onze zijn en die we de komende jaren willen benadrukken met een open en vooruitstrevend beleid. Werk aan de winkel!!

Paradijs zingt voor Warmste Week

By | Nieuws | No Comments

Woensdag 12 december zingen de bewoners van ons woonzorgcentrum Paradijs samen met hun familie kerstliederen. Ook bezoekers kunnen gratis meezingen.

Deze organisatie past in de Warmste Week, organisatie van Music for live. De cafetaria van het Paradijs zal voor iedereen openstaan en de opbrengst van de drankjes die op deze dag geconsumeerd worden, zal overgemaakt worden aan de initiatiefnemers ten voordele van een project rond dementie.

De deelname past in de actieve houding die het Paradijs wil aannemen over problemen, gelieerd aan ouder worden, en zet tegelijkertijd de deur open voor iedereen die ermee begaan is.

OCMW-Lier werkt samen met Colruyt

By | Nieuws | No Comments

Het Lierse OCMW gaat samenwerken met Colruyt voor het project “Aan tafel in 1-2-3 euro”.

Dit project richt zich specifiek op gezinnen met budgettaire problemen. Op dit moment worden deze gezinnen al doorverwezen naar het sociaal restaurant en de sociale kruidenier, maar er is meer nodig. Daarom aanvaarden we graag het aanbod van Colruyt aan gezinnen hulp te bieden om goedkoop maar gezond te eten.

Het betrokken gezin schrijft zich in en ontvangt tweewekelijks een receptenboekje met eenvoudige en gevarieerde recepten die de deelnemer maximaal 1, 2 of 3 euro per portie kosten. De betrokkenen krijgen een persoonlijke Xtra-kaart waardoor ze de garantie hebben dat de ingrediënten niet duurder zijn dan 1, 2 of 3 euro. Deze persoonlijke kaart zorgt er ook voor dat de klanten anoniem blijven.

Bedankt voor het vertrouwen

By | Nieuws | No Comments

Het bestuur van Open Vld Lier-Koningshooikt dankt zijn 4.000 kiezers die met vertrouwen in het liberale gedachtegoed hun steun hebben verleend aan ons toekomstproject voor Lier en Koningshooikt. We winnen met hun stem een gemeenteraadszetel en gaan versterkt door met de coalitie.
Dikke proficiat ook aan alle kandidaten – de inzet en enthousiasme die zij de voorbije maanden hebben getoond hebben we nooit gezien in Lier en Koningshooikt!

‘t Knuffelweike aan WZC Paradijs

By | Nieuws | No Comments

WZC Paradijs heeft een dierenknuffelzone, ’t Knuffelweike, ingericht. Twee geitjes, Mieke en Sofie, drie konijntjes en drie kippen zijn de bewoners. ’t Knuffelweike bevindt zijn op een open plek naast het Paradijs en is helemaal ingericht door de werknemers van MIVAS. De Koning Boudewijn Stichting gaf een financiële ondersteuning van 3000 euro.

Het idee voor deze knuffelboerderij komt van het personeel van het Paradijs. De bewoners kunnen zelf zorg dragen voor de dieren, en ze bezoeken zo vaak ze willen. Het samenleven van (oude) mensen en dieren zorgt voor een ontspannen en tevreden sfeer. Ook de kindjes van het nabijgelegen “Huis van het Kind” kunnen de knuffelboerderij bezoeken.

Bijkomend leuk nieuws: de geitjes zijn zwanger! De pas opgestarte knuffelboerderij zal dus snel aan uitbreiding toe zijn!

Intussen worden nog vrijwilligers gezocht om de dieren te voederen en de bewoners te begeleiden in de verzorging.

Dienstencentra krijgen aangepast busvervoer

By | Nieuws | No Comments

Vervoer is voor de werking van de dienstencentra een cruciaal gegeven. Inzetten op de mobiliteit van mensen opdat ze uit de eenzaamheid geraken of er niet in terechtkomen, is één van de opdrachten van een dienstencentrum. Deelnemen aan het sociale leven zorgt ervoor dat ouderen langer thuis kunnen blijven, geeft mensen met een beperking de kans zich in te zetten voor anderen…

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om naar de dienstencentra te komen, beschikken stad en OCMW Lier vanaf nu over een aangepast busje. De bus biedt plaats aan 7 personen en is voorzien van een verlaagde instap, handgrepen en comfortabele zetels. Er zijn 3 bustoeren voorzien in de voor- en 3 in de namiddag.

Een plaatsje reserveren kan mits contactname met Het Schoppeke; 03.288 48 88, minimum 24 u op voorhand. De kostprijs per rit (heen en terug) is 1,5 euro.