All Posts By

igobert

Langer werken? Comfortabeler werken!

By | Weblogberichten | No Comments

Een thema dat de voorbije dagen de verkiezingsdebatten beheerste was dat van de pensioenleeftijd. De voorzitter van N-VA, meestal een kei in beheerste communicatie, deed een wel heel ongelukkige uitspraak door te stellen dat werken na 67 in de toekomst aan de orde zou zijn. Ongelukkig omdat de huidige regelgeving nog niet volledig ingevoerd is, zeker niet verteerd, en onvoldoende omkaderd door “werkbaar werk”-maatregelen.

Het thema van de pensioenleeftijd is terecht een heel belangrijk onderwerp waar veel medeburgers zich zorgen over maken. “Zal mijn pensioen betaalbaar zijn? , zal ik in goede gezondheid kunnen blijven werken?” en “wat als ik ziek word voor mijn 67?”, hoor ik mensen vaak vragen.

Het is daarbij onze stellige overtuiging dat heel veel mensen weinig problemen hebben met langer werken, het moet wel goed op voorhand duidelijk zijn hoelang, in welke omstandigheden en tegen welk loon, eventueel in combinatie met een gedeeltelijk pensioen.

Ik word zelf 65 deze zomer, bevind mij dus pal in de leeftijdscohorte waarin in de toekomst nog gewerkt zal moeten worden. Ik ben zelf redelijk fit en in een betrekkelijk goede conditie. Toch voel ik zeer goed dat een 65-jarige absoluut niet meer dezelfde hoeveelheid werk aankan aan hetzelfde tempo en in dezelfde omstandigheden als een 40- of 50-jarige.

Misschien zijn we intussen wel goed en zelfs beter in andere dingen dan jongere generaties , maar verschil is er alleszins. Afbouwen of omturnen is dus aan de orde. Ik kon dit gelukkig zelf beslissen door mij in 2014 niet meer verkiesbaar te stellen voor het Vlaams parlement en genoegen te nemen, zoals nu ook weer, met een ondersteunende rol bij de verkiezingen op Vlaams niveau.

Al mijn aandacht gaat nu naar het lokale politieke niveau. Het is plezierig dat ik daar mijn tijd en energie kan in stoppen. En dat volstaat. Ik besef dat deze onafhankelijke keuze kunnen maken een voorrecht is en (voorlopig althans) niet voor iedereen weggelegd is. Situaties zijn individueel zeer verschillend en meer maatwerk, naargelang beroep, gezondheid,… zou mogelijk moeten zijn.

Werk maken van “werkbaar werk” stond in het regeerakkoord van 2014 maar is niet naar behoren uitgevoerd. Het wordt een belangrijke uitdaging dat in de volgende jaren wel te doen. Gezonde mensen op een aangename manier langer laten werken, wordt anders een loze uitdaging.

Welbevinden op school: natuurlijk is dat belangrijk!!!

By | Weblogberichten | No Comments

Sinds het laatste OESO rapport nog eens benadrukte dat de kwaliteit van ons onderwijs dalende is, blijft onderwijs het onderwerp bij uitstek in debatten over de Vlaamse verkiezingsprogramma’s.

Met N-VA op kop wordt door rechtse partijen ijverig met de vinger gewezen naar “pret-pedagogiek” en het streven naar sociaal evenwicht in onze scholen, als grote boosdoeners. “Pret-pedagogiek” is een misleidende naam, uitgevonden door zij die zuivere kennisoverdracht en amper meer dan dat, als ultieme en unieke doel van onderwijs zien.

Nochtans is er niets mis met het streven om kinderen en jongeren liever naar school te laten gaan. Net dit en het streven naar een meer sociale mix in alle scholen, hebben er in de voorbije decennia voor gezorgd dat veel van onze scholen zijn uitgegroeid tot meer open en brede scholen.

Een verhoogd welzijn voor alle leerlingen is niet hetzelfde als alleen leuke dingen op school. Het heeft te maken met zich veilig en erkend voelen, met voeling hebben met de leerstof en met probleemloze sociale contacten. Dat is juist de voedingsbodem om te KUNNEN leren, om respectvolle relaties op te bouwen tussen leerkrachten en leerlingen, en leerlingen onderling.

De tijd dat jongeren met leerachterstand op de laatste bank zaten, een heel jaar lang, dat pesten niet werd bestraft en dat leerkrachten ongemoeid werden gelaten als ze leerlingen denigrerend behandelden omdat ze sommige onderdelen van de leerstof niet direct begrepen, ligt gelukkig lang achter ons.

DAT was de tijd dat er geen aandacht werd geschonken aan het welbevinden van leerlingen op school. Daar willen we toch in geen geval naar terug?

Marleen Vanderpoorten

 

Scholierenparlement debatteert over inspraak en nachtelijk openbaar vervoer

By | Nieuws | No Comments

Eveneens op 30 april had het jaarlijkse scholierenparlement plaats. Leerlingen van de 3de graad van scholen uit Lier, Herentals, Boechout en Vorselaar gaan er traditioneel in discussie met politici uit Boechout en Lier.

Dit keer waren de thema’s o.a participatie en meer bepaald de betrokkenheid van jongeren bij verkiezingen (of het gebrek eraan) en het openbaar vervoer tijdens de weekendnachten.

Namens het Lierse schepencollege was Marleen Vanderpoorten present om de realisaties van het Lierse stadsbestuur inzake inspraak en participatie van jongeren toe te lichten.

Vierde Lierse jobbeurs

By | Nieuws | No Comments

Dinsdag 30 april vond in Lier de 4e jobbeurs voor laaggeschoolde jongeren plaats. 500 jongeren werden uitgenodigd om een keuze te maken voor sollicitatie bij 23 werkgevers.

Het unieke aan de beurs is dat ze telkens wordt voorbereid door de jongeren zelf. Dit keer hebben 25 jongeren zich spontaan opgegeven om de job vorm te geven: de standen uit te bouwen, het onthaal te verzekeren, voor hapjes en drankjes te zorgen.

Onder de deskundige begeleiding van prima coaches van de VDAB is de beurs op deze manier al een mooi project van samenwerking voor creatieve jongeren die de handen uit de mouwen weten te steken.

Sterk door werk

By | Weblogberichten | No Comments

Deze week werd de vierde jobbeurs voor laaggeschoolde jongeren georganiseerd. Deze jobbeurs is ontstaan uit een unieke samenwerking van beleidsmakers en organisaties, actief op het domein van werk/tewerkstelling en ondernemen.

De vaststelling van enkele jaren geleden, namelijk het zeer hoge aantal laaggeschoolde jongeren in Lier, heeft lokale overheid, VDAB, onderwijs, werkgevers en privé- initiatieven toen samengebracht om na te denken over oplossingen. Hieruit is een charter tot stand gekomen waarin doelstellingen werden geformuleerd die op hun beurt tot acties aanleiding hebben gegeven. De jobbeurs voor laaggeschoolde jongeren is er daar 1 van.

De lokale overheid is zich zeer bewust van het grote belang van werk voor iedereen maar vooral ook voor jonge mensen. Onder het motto “Sterk door werk” is een luik over werk en tewerkstelling opgenomen in het bestuursakkoord. Dit luik zal in het meerjarenbeleidsplan verder in doelstellingen en concrete acties worden uitgewerkt.

Bedoeling is dat we als lokale overheid de vinger aan de pols houden over de evolutie van de werkloosheid in het algemeen en de jongerenwerkloosheid in het bijzonder, dat we gerichte initiatieven nemen, dat we zelf extra tewerkstelling voor de doelgroep tot stand brengen, dat we onze partners sensibiliseren en dat we informeren en faciliteren waar nodig. We zetten daarom ook extra in op het verwerven van het Nederlands.

Een brede tewerkstelling creëert een grotere zelfredzaamheid bij meer mensen, een grotere zelfstandigheid en een grotere vrijheid. Het is een pijler van een meer tevreden samenleving.

Intussen werden er verschillende initiatieven succesvol in het veld gezet of opgestart waarvan de meest recente het hernemen van de mobiele horeca-medewerker en het jobatelier (waarbij mensen o.a. leren solliciteren – door Samenlevingsopbouw). Bestaande initiatieven zoals Missing Link, de Brug en het Plus-project worden onverkort verdergezet.

Het allerbelangrijkste is wellicht dat er binnen de samenwerking tussen de partners gezocht wordt naar de juiste begeleiding om maatwerk te kunnen leveren voor elke werkzoekende zodat voor iedereen (die niet onmiddellijk arbeidsklaar is) een traject wordt uitgestippeld waardoor de juiste arbeidsattitudes en kennis worden aangescherpt.

Vertalen al deze inspanningen zich nu op het terrein? Zonder in detail te willen treden over de cijfers, geef ik dit mee: sinds de opstart van de initiatieven 3 jaar geleden is het aantal laaggeschoolde jongeren in Lier met 25% gedaald. De Lierse cijfers lagen toen een stuk hoger dan die van de regio Mechelen en Vlaanderen.

Vandaag is het aandeel jonge werklozen in het geheel van de werkloosheidscijfers in Lier perfect op gelijke hoogte met die van Vlaanderen en iets lager zelfs dan die van de regio Mechelen (18,4 tegenover 19%), wat goed nieuws is.

Binnen de groep van jonge werklozen zelf blijft het aantal van de laaggeschoolden in Lier echter groter dan in de regio en in Vlaanderen (61,8% tegenover 57,2% in de regio en 56,2% in Vlaanderen). De cijfers op zich evolueren gunstig en dalen ten opzichte van maart vorig jaar met 5.4% maar het aandeel in het geheel van de jeugdwerkloosheid blijft voor laaggeschoolden te hoog.

Dit leert ons dat we moeten blijven inzetten op deze vrij hardnekkige groep van ongekwalificeerde uitstromers en dat vooral de link tussen onderwijs en werk nog moet versterkt worden. Hoe komen we ongekwalificeerde uitstromers snel op het spoor en kunnen we ze snel op een aangepast traject naar werk zetten? Dit is wellicht de grootste uitdaging waar we voor staan.

We moeten daarom de Lierse scholen aansporen de kans van het duaal leren te grijpen. Duaal leren heeft de voorbije drie jaar via pilootprojecten in veel Vlaamse scholen ingang gevonden en kan vanaf volgend schooljaar uitgerold worden over gans Vlaanderen. Het is een uniek systeem van leren en werken.

Lierse scholen zouden deze kans moeten grijpen omdat het een uitstekende manier kan zijn om jongeren die ongekwalificeerd dreigen uit te stromen, een nieuwe uitdaging te bezorgen. Als lokale overheid zijn we geen inrichter van onderwijs, we kunnen dus zelf geen initiatief nemen, maar onze bezorgdheid terzake uiten kunnen we natuurlijk wel en dat doe ik bij deze.

Marleen Vanderpoorten

De doeners van Lier: go!

By | Weblogberichten | No Comments

 

 

Het is een open deur intrappen te zeggen dat de verkiezingen van 26 mei heel belangrijk zijn! Verkiezingen zijn dat altijd: ze maken het mogelijk dat alle kiezers hun waardering of afkeuring voor het gevoerde beleid kunnen uiten en er al dan niet voor opteren om dit beleid verder te zetten.

Open Vld heeft met sterke ministers een serieuze stempel gedrukt op de federale en Vlaamse regering. Bij de bevoegdheden van onze ministers voelt onze partij zich goed en dat was ook te merken aan  de genomen beslissingen: op de domeinen financiën, digitalisering, energie, migratie, volksgezondheid en cultuur is een mooi parcours afgelegd. Wij willen dit graag verder zetten.

Ook over onderwijs, ethische kwesties, mobiliteit, welzijn, werk en ondernemerschap is onze partij vooruitziend en vooruitstrevend in haar standpunten. Redelijke en goed overwogen uitgangspunten koppelen aan “hartelijke” beslissingen is ons kenmerk.

In Lier gaan we met drie kandidaten de stembusstrijd aan: Walter Grootaers (plaats 17 Vlaams parlement), Els Hendrickx (11de opvolger Kamer) en ikzelf als lijstduwer voor het Vlaams parlement hopen op veel steun van veel Lierenaars en andere kiezers uit de provincie Antwerpen.

Walter heeft al een aantal campagnes achter de rug en is intussen een electorale zekerheid gebleken. Voor Els is het de eerste campagne op een federale lijst nadat ze zich vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen helemaal “gesmeten” heeft. Mooi zo!

Ikzelf ga mijn 19de en wellicht laatste campagne in. Nu weliswaar als lijstduwer en steun voor de lijst maar nog altijd met veel plezier. Aan de kant staan terwijl de partij veel steun en stemmen kan gebruiken? Dat zit er vandaag nog niet in.

Ik hoop dat veel kiezers meer dan ooit beseffen dat Open Vld, als enige partij, voluit gaat voor vrijheid en voor vrije mensen. En ons daarom steunen! Alvast bedankt!

 

Participatie is meer dan informatie verschaffen

By | Weblogberichten | No Comments

Als schepen van participatie en wijkwerking heb ik mij de voorbije weken helemaal ondergedompeld in literatuur en goede praktijkvoorbeelden over dit onderwerp.

Participatie en wijkwerking is immers als belangrijk item opgenomen in ons bestuursakkoord en moet daarom nog voor de zomervakantie uitgetekend worden in een conceptnota.

Woorden die ik voortdurend tegenkom in teksten over het onderwerp zijn “draagkracht”, “openheid”, “vertrouwen” en “dialoog”. In discussies met collega’s en medewerkers merk ik ook vaak de compleet verschillende invulling van het woord “participatie”. Terwijl sommigen participatie verengen tot “informatie verstrekken” wil de andere kant van het spectrum liefst elke politieke beslissing laten afhangen van een “volksvergadering.”

Geen van beide zijn realistisch en ook niet te verkiezen. Elk participatietraject start weliswaar bij “informeren”, het is ook de eerste trap op de participatieladder, maar inspraak en samenspraak bakenen we best goed af en overleggen doen we idealiter met een publiek dat de grenzen en het kader kent.

Het zal daarom heel belangrijk zijn  in onze conceptnota duidelijk te maken wanneer we informeren, wanneer we luisteren, wanneer we overleggen en wanneer we medezeggenschap organiseren, met wie we dat doen en op welke manier we dit organiseren.

Werk maken van participatie vergt tijd, veel energie en inzet van bekwame mensen die het participatiegegeven in de vingers en (vooral) in het hart dragen. Werk maken van participatie eist ook vooral een politiek bestuur dat ruimte wil geven aan bottom-up besluitvorming, een andere manier van omgaan met beslissen en met beslissingsprocessen.

 

Alleen al de geesten scherpstellen en een open mind creëren, gericht op luisteren en niet op het eigen gelijk, vraagt inspanningen van elke bestuurder.

 

Werk aan de winkel! Maar…we zijn er klaar voor!

Onze kandidaten voor 26 mei

By | Nieuws | No Comments

Eind vorige week werden de kandidatenlijsten voor het Vlaams parlement en de  federale Kamer voor de verkiezingen van  zondag 26 mei ingediend.

In de provincie Antwerpen gaan voor de Lierse Open Vld Marleen Vanderpoorten (lijstduwer effectieven Vlaams parlement), Walter Grootaers (plaats 17 effectieven Vlaams parlement) en Els Hendrickx (plaats 11 opvolgers Kamer) onze blauwe kleur verdedigen!

Waarom we moeten blijven herinneren

By | Weblogberichten | No Comments

Omdat ik deze week een lezing geef over het leven van Arthur Vanderpoorten, mijn grootvader, heb ik mij de voorbije weken (opnieuw) verdiept in een aantal teksten en boeken die over hem zijn verschenen. Ik heb ook tientallen persoonlijke brieven gelezen die ik korte tijd geleden van mijn tante, zijn oudste dochter, kreeg.

Ik ken natuurlijk al van toen ik een kind was heel wat wetenswaardigheden en bijzonderheden over het leven van mijn grootvader: zijn politieke carrière, zijn krijgsgevangenschap in verscheidene concentratiekampen en zijn dood in miserabele omstandigheden zijn ons vaak en uitgebreid verteld.

Maar als ik zijn persoonlijke brieven erbij neem, ze lees en herlees, dan word ik toch nog geconfronteerd met een mij minder goed gekende man. In de eerste plaats spreekt uit de brieven het uitgesproken engagement en de onmiskenbare werkkracht om in onbezet Frankrijk een vluchtelingenroute voor Belgen op te zetten.

In de tweede plaats tonen ze ook een vaak door melancholie overmand persoon. Een onbeschrijflijk diep verlangen naar zijn familie, vooral zijn vrouw en kinderen, komen in elke brief tot uiting. De brieven beschrijven ook de twijfel en de angst voor de toekomst, de onzekerheid over welk standpunt in welke omstandigheden het juiste is, de trouw aan België, de hoop op een compromisvrede, de angst voor radicalisering…

En net dit laatste is vandaag actueler dan ooit. Aanslagen van radicale strijders met welke drijfveer dan ook, zorgen ook vandaag nog voor al te veel bloedige conflicten die, na al die eeuwen, compleet mensonwaardig zijn. Telkens zijn het zwart-witdenkers, extremisten zonder enig gevoel voor nuance, die het vuur, vaak letterlijk, aan de lont steken.

Lessen zijn er nog steeds niet getrokken, of willen sommigen niet trekken. Daarom moeten we met levensechte voorbeelden, zoals het leven van mijn grootvader, duidelijk maken wat de gevolgen kunnen zijn. Daarom moeten we blijven herinneren.

Walter Grootaers en Marleen Vanderpoorten ondersteunen lijst Vlaams parlement voor Open Vld

By | Nieuws | No Comments

Walter Grootaers en Marleen Vanderpoorten zijn door lijsttrekker Bart Somers gevraagd bij de verkiezingen van 26 mei de lijst van het Vlaams parlement te versterken.

 

Grootaers, schepen in Lier, staat op de 17de plaats. Hij nam reeds talrijke keren deel aan nationale verkiezingen voor Open Vld. In 2014 scoorde hij met meer dan 10.000 stemmen erg goed en miste net een kamerzetel.

Vanderpoorten zetelde 19 jaar in het Vlaams parlement waarvan 3 jaar als voorzitter. Ook als voormalig onderwijsminister kent Vanderpoorten de Vlaamse politiek erg goed. In 2014 zette ze een punt achter haar actieve politieke loopbaan op nationaal vlak. Marleen ondersteunt de lijst van het Vlaams Parlement als lijstduwer.

Beide Lierenaars willen hun ervaring en kennis graag ten dienste stellen van Open Vld en mee met de andere kandidaten een mooi resultaat helpen realiseren bij de verkiezingen. De ontwerplijst werd maandagavond goedgekeurd door het provinciaal bestuur.”