Monthly Archives

januari 2021

Zonnepanelen verhitten gemoederen 

By | Weblogberichten

Het Grondwettelijk Hof vernietigde het decreet van het vorige Vlaamse parlement over de gunstige regeling voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit decreet werd zoals meestal aangereikt door de bevoegde minister, geruggensteund door de Vlaamse regering.

Van meet af waren er twijfels over het juridische sluitstuk van deze regeling. Het voltallige parlement keurde het decreet toch goed, zonder tegenstemmen. Er waren wel onthoudingen van de oppositie maar dat was het. Het decreet werd goedgekeurd op slechts enkele weken voor de Vlaamse verkiezingen van 2019 en wellicht is het juist daarom dat geen enkele partij een voor de burgers aantrekkelijke regeling, wilde afvallen.

Het rondje “zwarte pieten” in het wekelijks debat in het Vlaams parlement was dan ook een maat voor niets, integendeel eerder beschamend. Waarom blijft het in de politiek zo moeilijk om te erkennen dat er fouten zijn gemaakt? Het zou eerbaar zijn om toe te geven dat de regeling te overhaast en onvolmaakt was. En dan, gezamenlijk met alle partijen in het halfrond, aan een oplossing te werken. Zodat een nieuw systeem kan uitgewerkt worden waarbij alle burgers krijgen waar ze voor gekozen hebben op basis van een goedgekeurd decreet.

In plaats van ruzie te maken en proberen te bekomen dat alleen de andere in een slecht daglicht komt te staan, zouden best alle politieke partijen een mea culpa slaan: de toenmalige en huidige regeringspartijen die het voorstel uitwerkten en op de agenda plaatsten EN de oppositiepartijen die NIET tegenstemden en zelf geen Raad van State aanvroegen wat perfect mogelijk is.

Dit gebeurde niet tijdens het plenaire debat en daarom wordt alleen de anti-politiek gevoed. Een duidelijke fout erkennen kan vertrouwen wekken. De schuld naar mekaar toeschuiven is kinderachtig en een volwassen parlement onwaardig!

 

Aandacht voor nuance!

By | Weblogberichten

2020 ligt achter ons. Met hoop op een beter 2021 zijn we van oud naar nieuw gestapt.
De lichtpuntjes die in de laatste dagen van het oude jaar zichtbaar werden, worden talrijker: over de hele wereld wordt corona bestreden met verscheidene vaccins, de meeste mensen lijken zich meer en meer (en gelukkig maar) bewust te worden van het belang van strenge regels en zich eraan te houden.

De coronacijfers in ons land dalen, scholen kunnen voorlopig openblijven, langzaam groeit het vooruitzicht op versoepeling al zal dat wellicht nog niet voor de krokusvakantie mogelijk zijn,…
Hoopgevende signalen die ik graag meer benadrukt had gehoord en gezien in de dagelijkse journaals en persberichten waar soms ongelooflijk eenzijdig gefocust wordt op alles wat er verkeerd, te traag, te onvolledig,…verloopt.

Natuurlijk kunnen en mogen er vragen gesteld worden bij de trage Belgische en Europese vaccinatiecijfers in vergelijking van grote buiten-Europese landen. Natuurlijk is het de opdracht van elke journalist kritisch te kijken en verslag uit te brengen van alle facetten van het pandemiebeleid en hoe daar wordt mee omgegaan door beleidsmakers, experten en bevolking.

Maar soms bekruipt mij toch het gevoel dat elk respect voor nuance zoek is. Het lijkt soms een wedstrijd tussen verslaggevers te zijn om zo’n negatief-kritisch mogelijke vragen te stellen, en de stand van zaken van de huidige situatie zo afschrikwekkend mogelijk voor te stellen.

Zou af en toe een genuanceerder beeld brengen van de feiten met de mooie resultaten EN de verbeterpunten de bevolking niet meer overtuigen van de zin van hun inspanningen? En zou het beeld dat men krijgt van de werkelijkheid niet correcter zijn? Want het is geen zwart/wit verhaal met alleen plus-of minpunten. De realiteit is, zeker in de omstandigheden waarin we nu leven, genuanceerd, met kleine overwinningen die lichtpunten opleveren, en soms ook tegenslagen en vergissingen.

Scherpe journalistiek is boeiend en interessant maar de hoofdzaak blijft informeren en alle aspecten van de feiten weergeven. Door te zeer en te vaak alleen maar te focussen op de knelpunten wordt gedesinformeerd in plaats geïnformeerd. Laat het innemen van standpunten aan studiegasten en gesprekspartners over en zorg door goedgeplaatste en kritische vragen voor een volledig en waarheidsgetrouw beeld van de werkelijkheid. Dat verwachten we met zijn allen van onze nieuwsmedia!