Monthly Archives

oktober 2014

18 oktober 2014 – Sociaal Huis officieel geopend

By | Nieuws

Na de verwelkoming van de genodigden door stads- en OCMW secretaris K. Janssens en een geleide rondgang door het nieuwe gebouw hield OCMW voorzitter Marleen Vanderpoorten bijgaande gelegenheidstoespraak.

Dames en heren genodigden,

Ik ben heel blij u vanavond te mogen verwelkomen voor de officiële opening van ons splinternieuw Sociaal Huis.
Niet toevallig is de vooravond van de “Dag tegen armoede” voor deze plechtigheid uitgekozen: in de toekomst zal hier immers het hart van en voor het sociale beleid in Lier kloppen.

Er zijn, dames en heren, de voorbije jaren zowel op federaal, Vlaams als lokaal vlak, heel wat nieuwe inzichten gegroeid over de organisatie van lokale besturen, over de structuur  en de samenwerking van interne en externe partners, en over de inhoud van wat sociaal beleid hoort te zijn.
Heel wat van deze nieuwe inzichten hebben in dit Sociaal Huis , en bij uitbreiding op deze Dungelhoeffsite, vorm gekregen.

Voor diegenen onder u die de historiek van deze site niet kennen of niet van dichtbij hebben meegemaakt, wil ik graag even schetsen “wat voorafging”.

Deze site is bij de Lierenaars gekend als de “Kadettenschool”, de instelling waar Nederlandstalige kandidaat- officieren de mogelijkheid kregen om zich voor te bereiden op de officierenopleiding aan de Koninklijke Militaire School.
Door het stopzetten van deze opleiding kreeg de stad Lier, einde jaren ’90 van de vorige eeuw, de mogelijkheid deze site te verwerven. Meteen ontstond het idee om hier nieuwe magazijnen en administratieve kantoren voor stad en OCMW op te richten.
Nadien evolueerde deze visie mbt een eerder gesloten site tot een die veel meer openheid  uitstraalde.
Er werd uiteindelijk voor gekozen om de magazijnen buiten de ring te bouwen, en hier de voorrang te geven aan administratieve kantoren voor stad, OCMW en politie, aangevuld met recreatieve en private bestemmingen..

Het zwembad en de politie zijn hier al enkele jaren gevestigd, het stadskantoor verhuisde net een jaar geleden.

Met de ingebruikneming van het Sociaal Huis wordt dus de laatste stap gezet in de concrete invulling van het publieke gedeelte.
De private wooneenheden, initieel werden er 152 appartementen gepland, en enkele commerciële invullingen zoals een buurtwinkel en horeca, zijn in volle opbouw.
Dit betekent m.a.w. dat we op deze plaats een nieuwe en levenskrachtige wijk hebben gecreëerd die perfect past in het geheel van stadsontwikkeling waar een modern lokaal bestuur hoort aan te werken.

De stenen en de bouwprojecten zijn 1 stap, de structuur die aan de gehuisveste publieke organisatie wordt gegeven en de inhoud ervan is voor de Lierse en Hooiktse burgers, natuurlijk nog veel belangrijker.

Wat de structuur van de organisatie betreft creëerde de verhuis naar 1 site van stads- en OCMW- diensten, een enorme opportuniteit om intenser te gaan samen werken en zo door meer  en beter overleg efficiëntiewinsten proberen te boeken en meer specialisaties tot stand te kunnen brengen. Het uiteindelijke doel moet zijn de dienstverlening aan de Lierse en Hooiktse burgers te verbeteren en transparanter te maken.
Stads-en OCMWbestuur kozen er vorig jaar ook unaniem voor om dit proberen te realiseren onder 1 secretaris.
Momenteel werken we volop aan de integratie van de ondersteunende diensten van stad en OCMW en onderzoeken we hoe we stapsgewijs een samenwerking kunnen organiseren waar iedereen beter van wordt: burgers in eerste instantie maar zeker ook de personeelsleden die het dagelijks waar moeten maken.

Ik wil bij deze gelegenheid ook uitdrukkelijk iedereen danken die dit, voor de buitenwereld misschien logische, maar in werkelijkheid soms emotionele, project van samenwerking en integratie, vorm wil geven.
Ik weet dat de omstandigheden niet altijd evident zijn en dat de “politiek” in de voorbije jaren soms veel van haar personeel heeft gevergd: er zijn grote personeelsorganisatorische bijsturingen bij stad en OCMW geweest en daarbovenop de verhuizingen, en nu de voortschrijden
de intense samenwerking. Terecht wordt door sommigen de vraag gesteld hoeveel veranderingen op korte tijd door de betrokken medewerkers kunnen verteerd worden.
Deze transitie in snel tempo tot een goed einde brengen, vraagt geduld en veel aandacht voor de onzekerheden die ze meebrengt. Daar ben ik van overtuigd en daar heb ik begrip voor. Maar ik ben er ook van overtuigd dat de opportuniteiten die zich aandienen als kansen moeten worden gezien en dat het uiteindelijke resultaat voor iedereen zal lonen.

Dames en Heren,
De inhoud van het Sociaal Huis, van wat hier gebeurt, heb ik voor het laatste deel van mijn toespraak gehouden. Ik wil daarmee de nadruk leggen op het belang van een gebundeld sociaal beleid in het voordeel van de meest kwetsbaren in onze maatschappij in het algemeen en in onze stad in het bijzonder.

Het Sociaal Huis bundelt, zoals de decreetgever het ook bedoeld heeft, naast het OCMW, ook een brede waaier van andere sociale diensten : het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont, het Sociaal Verhuurkantoor De Woonkans, de Werkwinkel en het Centrum voor Basiseducatie Open School hebben hier hun stek.

De kerntaak van het  OCMW is en blijft ervoor te zorgen dat iedereen een menswaardig leven kan leiden. Ook binnen een ruimer samenwerkingsverband blijft dat de opdracht. Het OCMW van Lier met haar performante welzijnsdienst bewijst dagelijks dat ze zich op een uitstekende manier van deze taak kwijt. Maar de taken en opdrachten zijn velerlei en daarom is kunnen beroep doen of doorverwijzen naar meer gespecialiseerde diensten een groot voordeel. Zeker als die diensten buren geworden zijn.

CGG De Pont biedt een ambulante begeleiding en behandeling voor mensen met ernstige psychische problemen. De Pont is er voor alle leeftijden en werkt op verwijzing van huisartsen of andere professionele hulpverleners. Wellicht begin 2015 gaat De Pont op de bovenverdieping van dit gebouw van start met zijn werking. De laatste financiële en juridische knopen om de verkoop van de bovenverdieping aan De Pont mogelijk te maken, worden momenteel weggewerkt. Geestelijke gezondheid is een complex probleem in onze samenleving van vandaag, ook in Lier zijn de wachtlijsten lang.

Het SVK  De Woonkans werd in 2004 opgericht door stad Lier, OCMW Nijlen en Zandhoven en een aantal welzijnsorganisaties. Het SVK tracht een brug te slaan tussen eigenaars en huurders- het huurt woningen van eigenaars en verhuurt deze door aan sociaal kwetsbare, woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Het SVK beheert nu 140 panden. De verhuizing naar het Sociaal Huis heeft als doel de werking nog uit te bouwen en te dynamiseren.

In de Werkwinkel kan iedereen terecht met vragen over werk, vacatures, opleiding, begeleiding,…De Werkwinkel brengt heel wat expertise binnen in het Sociaal Huis mbt bemiddeling en begeleiding van werkzoekenden, vooral ook jonge werklozen. Ook met de werkgevers uit de regio worden nauwe contacten onderhouden o.a.via ondersteuning bij vacatures .

Het CBE Open School organiseert cursussen voor volwassenen die hun basisvaardigheden op vlak van taal, rekenen, computer of algemene vorming willen opfrissen of versterken. De doelgroep zijn laaggeschoolde volwassenen. Er zijn momenteel 525 cursisten in Lier waarvan 230 Lierenaars.

Naast deze vier vaste bewoners, zijn er ook tal van andere organisaties die hier hun zitdagen houden zoals Efrem en de huurdersbond.
De aanwezigheid van deze bewoners en hun dagelijkse bezoekers geven aan deze site, gesitueerd rond het Paradeplein, een levendige en open sfeer
.
Het OCMW en de partners treden nu als het ware meer in de openbaarheid. Dit moet het sociaal beleid een volwaardiger en zichtbaarder plaats geven in het geheel van beleidsdomeinen.
Het werk is echter niet af. De uitdagingen zijn zodanig cruciaal dat meer gelijke kansen in Lier enkel maar realiteit worden als de problemen samen worden aangepakt, over de diverse welzijnssectoren en opdrachten heen.

Dames en heren,
Lier is in het algemeen een welstellende stad, het gemiddelde inkomen van onze inwoners is hoger dan het gemiddelde inkomen in Vlaanderen. Maar de armoede en met name vooral de kinderarmoede is hier OOK hoog, veel te hoog. Dat betekent dat wij in onze stad geconfronteerd worden met een aanzienlijke kloof tussen velen die het goed hebben, en een kleine maar hardnekkige groep die onder de armoedegrens leeft. Een welstellende maatschappij als de onze mag dit niet aanvaarden. De slechte score die Lier behaalt op het vlak van o.a.ongekwalificeerde uitstroom, jongerenwerkloosheid en arme éénoudergezinnen,  staan haaks op het beeld van een moderne en vriendelijke  historische stad.
In dit Sociaal Huis krijgen we beter de kans om de sociale problematiek van onze stad op een efficiëntere en gebundelde manier gericht aan te pakken.

Dames en heren,

Tot slot wil ik graag iedereen danken die over dit Sociaal Huis en bij uitbreiding over de invulling van de DH- site mee heeft nagedacht en het mee vorm heeft gegeven. Dat zijn in eerste instantie de schepencolleges, gemeenteraden en OCMW-raden van nu maar zeker ook van vorige legislaturen, de OCMW- en stadsdiensten globaal maar ook in allerlei werk- en stuurgroepen, het autonoom gemeentebedrijf Solag, de  ontwerpers Architectenbureau A.I.M., ondersteund door ingenieursbureau stabiliteit Forte en Ingenieursbureau DWE en tenslotte  de uitvoerders van de bouwwerken aannemer Cordeel.
Slechts één persoon wil ik bij naam danken en dat is ons departementshoofd  facilitaire dienst architecte Ellen Boven die steeds rustig en uitstekend gedocumenteerd de werken heeft opgevolgd.
Graag wil ik nog meegeven dat de receptie wordt verzorgd door het Sociaal Restaurant, waarvoor onze hartelijke dank.

OCMW en verwante diensten voortaan samen in het Sociaal Huis

By | Nieuws

Half september nam het OCMW zijn intrek in de nieuwe kantoren van het Sociaal Huis op het Paradeplein. In totaal verhuisden nagenoeg 80 personeelsleden naar hun nieuwe werkplek. Een week later opende het OCMW zijn deuren in de nieuwbouw.

Het stadskantoor en het OCMW op één locatie biedt kansen om in de toekomst nog intensiever samen te werken. Vandaag is de dienst financiën van de stad al verhuisd naar het Sociaal Huis , terwijl de personeelsdienst van het OCMW zich voortaan in het stadskantoor bevindt. Ook beide ICT-diensten kregen hun gemeenschappelijke werkplek in het stadskantoor.

Het stedelijk archief verhuist later ook naar het Paradeplein. De kelder van het Sociaal Huis wordt dan de nieuwe archiefruimte voor stad en OCMW.

Verder is het Sociaal Huis méér dan het OCMW alleen . Ook het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont , het sociaal verhuurkantoor De Woonkans, de Werkwinkel en het Centrum voor Basiseducatie Open School hebben er hun kantoren. En diensten als de huurdersbond en EFREM, de organisatie die zelfstandigen in moeilijkheden begeleidt houden eveneens spreekuur in het Sociaal Huis.

De totale kostprijs voor de vernieuwing van de linkervleugel van de voormalige kazerne bedraagt 13,8 miljoen euro.
Zowel bij de aanpassingswerkzaamheden als bij de nieuwbouw werd geopteerd voor duurzaamheid. Er werden zonnepanelen , een groendak en grondwaterpomp geïnstalleerd en gezorgd voor regenwaterrecuperatie.

Het Sociaal Huis wordt donderdag 16 oktober officieel ingehuldigd . Zaterdag 18 oktober houdt het Sociaal Huis een open dag . Tussen 14 en 17u worden de bezoekers rondgeleid in het gebouw.

Maandag begint ondertunneling kruispunt Lierse Ring/Mechelsesteenweg

By | Nieuws

Maandag 6 oktober starten de eigenlijke werken voor de ondertunneling van het kruispunt van de Lierse Ring (R16) en de Mechelsesteenweg (N14). Vanaf dan gelden er tal van omleidingen in de buurt.

Vanaf omstreeks 9.00 uur wordt het verkeer geleidelijk in de tijdelijke verkeerssituatie overgezet onder politiebegeleiding. Het wordt op de nieuwe parallelwegen aan de buitenkant van de Ring gebracht.

De verkeerslichten op het kruispunt worden verwijderd en het zal niet meer mogelijk zijn om vanuit de Mechelsesteenweg het kruispunt in het midden over te steken. Autoverkeer kruist vanaf dan de Ring via tijdelijke keerlussen rond de bouwput.

De zwakke weggebruikers doen dat via de tijdelijke voetgangersbrug en de fietsoversteek.

Ook de verkeerslichten in de buurt van het kruispunt van de Lintsesteenweg en de Oud-Strijderslaan worden verwijderd. Daar geldt tijdens de werken éénrichtingsverkeer.

De middenberm op de Ring ter hoogte van de Boomlaarstraat wordt dichtgemaakt om de verkeersveiligheid bij de werf te garanderen.
De Boomlaarstraat en de site “De Boom” blijven tijdens de werken via de Ring bereikbaar, maar verkeer uit de Boomlaarstraat aan de kant van het stadscentrum kan alleen rechtsaf de Ring oprijden.
Verkeer op de Ring vanuit de richting van Antwerpen zal de Ring niet meer via de middenberm kunnen kruisen om de Boomlaarstraat in te rijden, maar moet rond de bouwput rijden om daarna via de overzijde van de Ring de Boomlaarstraat te bereiken.

Lier in de kijker tijdens Open Bedrijvendag op 5 oktober

By | Nieuws

Negen Lierse bedrijven nemen dit jaar deel aan de Open Bedrijvendag op zondag 5 oktober 2014 van 10 tot 17u.

Ze zijn actief in uiteenlopende commerciële branches. Hun gespecialiseerde bedrijvig­heden en hedendaagse bedrijfsvestigingen zijn beslist een bezoek waard.

Het gaat om Philippo Showlights, Dox, Hobeco, Ampli­fon Lier, Het Brabanderhof, Volvo Scancar Lier, Ford Deprince, Health Mate Pro­ducts en Van de Velde Pipe Inspections & Solutions .

Door het inrichten en ondersteunen van acties en samen­werkingsverbanden die een economisch, ecologisch en/of sociaal voordeel opleveren, zet de stad Lier actief in op interbedrijfssamenwerking.

Een gezamenlijke deelname aan de Open Bedrijvendag komt deze duurzame dialoog en samenwerking ten goede.