Monthly Archives

maart 2014

12/03/2014: persmededeling “Haastwerk van minister Smet met nefaste gevolgen”

By | Nieuws

Decreet leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is haastwerk dat nefaste gevolgen dreigt te hebben

Vandaag wordt in het Vlaams parlement het decreet betreffende maatregelen voor
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften besproken en gestemd, het
zogenaamde “M-decreet”. Vlaams Volksvertegenwoordigers Marleen Vanderpoorten
en Jo De Ro zijn bijzonder scherp voor dit decreet. “Wat volgens de minister en de
meerderheid een stap in de richting van meer inclusief onderwijs lijkt te zijn, is het
dat voor Open Vld helemaal niet. Het decreet moet kost wat kost nog worden
goedgekeurd, om het blazoen van minister Smet nog wat op te poetsen. Dat dit ten
koste gaat van de leerlingen en leerkrachten neemt de minister er blijkbaar met de
glimlach bij,” zeggen Vanderpoorten en De Ro.
 
Ondanks de fantastische inspanningen van de personeelsleden van het
buitengewoon  onderwijs staat dit onderwijs al decennia onder druk: te veel kinderen
worden er vaak te snel naartoe verwezen en de groep kinderen uit kansarme en allochtone gezinnen is er oververtegenwoordigd. Bovendien is Vlaanderen, krachtens een VN-verdrag verplicht werk te maken van meer inclusie in het onderwijs. Daarom werd een breed decreet Leerzorg, met veel aandacht voor gelijke kansen, reeds jaren in het vooruitzicht gesteld. Dit is er niet gekomen, integendeel. 
 
Gebrek aan transparantie, overschot aan knelpunten
 
Het ontwerp van M-decreet dat nu voorligt zorgt voor heel wat onduidelijkheid en een
gebrek aan transparantie in het onderwijsveld. Ten eerste weigert de minister via simulaties en cijfers de concrete gevolgen, zowel in leerlingenaantallen als de budgettaire impact, van dit ontwerp van decreet te becijferen. “Het is ongezien dat men een decreet wil aanpassen dat zo’n fundamentele impact heeft op de werking van zowel het gewone als het buitengewone onderwijs, zonder dat men op basis van cijfers kan inschatten wat de impact is van de voorgestelde wijzigingen,” aldus Jo De Ro.
 
Daarnaast bevat het ontwerp van M-decreet erg veel knelpunten. “Er is grote onzekerheid omtrent de financiering van de nieuwe aanpak, er is onvoldoende ingezet op competentieontwikkeling en professionalisering van personeelsleden, de evaluatie van het bestaande geïntegreerd en inclusief onderwijs  is achterwege gebleven, er is onzekerheid over de omkadering en de financiering van type 9, de CLB’s krijgen een gigantische opdracht zonder extra financiering, er wordt een substantiële verhoging van juridisering en planlast verwacht,…” somt Marleen Vanderpoorten op. 
 
Ook onderwijsveld is zeer ongerust
 
Open Vld staat niet alleen in zijn kritiek op dit ontwerp van decreet. Ook het onderwijsveld heeft de laatste weken en dagen meermaals zijn bezorgdheden laten horen, maar kwamen telkens terug van een kale reis. “Daarenboven zal dit ontwerp van decreet de kans enorm vergroten van een onderwijs met twee snelheden. Er wordt immers niet resoluut gekozen voor inclusie. Sommige scholen zullen zeker hun verantwoordelijkheid nemen, andere niet.
Dit kan en mag niet de bedoeling zijn.” zeggen Vanderpoorten en De Ro.
 
Open Vld is uitgesproken voorstander van een echt inclusief onderwijs waarvan de
invoering grondig wordt voorbereid voor leerlingen, hun ouders en leerkrachten. De
leerlingenstromen moeten in kaart gebracht worden, de financiering moet duidelijk zijn en alle scholen moeten dezelfde verplichtingen hebben. 
 
Geen haastwerk, maar degelijke voorbereiding nodig
 
“Dit ontwerp van M-decreet zal hier niet voor zorgen. Integendeel, de ‘resultaatsdrang’ van deze minister van Onderwijs heeft hier spijtig genoeg de bovenhand genomen en het decreet moet kost wat kost nog worden goedgekeurd, om het blazoen nog wat op te poetsen. De gevolgen schuift hij met veel plezier door naar een volgende legislatuur, die geconfronteerd zullen worden met de enorme schadelijke gevolgen voor zowel het gewone als het buitengewone onderwijs. De leerlingen en leerkrachten zijn echter de echte verliezers van dit ontwerpdecreet.” besluiten Jo De Ro en Marleen Vanderpoorten.