Monthly Archives

januari 2012

Gedichtendag in het Vlaams Parlement

By | Nieuws

26 januari 2012 – Naar aanleiding van de gedichtendag in het Vlaams Parlement draagde Marleen het volgende gedicht van Bart Moeyaert voor:

Bekentenis

Ik mag je.
Nee. Ik mag je niet.
Ik moet je. Dat bedoel ik.

Ik heb je lief.
Nee. Heb ik niet.
Ik word je lief. Dat voel ik.

Ik ga met jou.
Nee. Ga ik niet.
Ik sta je bij. Beloof ik.

Ben stapel op je.
Hou je vast.
Ik. Hou. Van. Jou.

Geloof ik.

uit: ‘Verzamel de liefde’, 2006.

Nu eindeloopbaan leraars hervormen

By | Nieuws

19/01/2012 – Vandaag werd Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet in het Vlaams Parlement geïnterpelleerd over de budgettaire gevolgen van de federale pensioenhervorming voor het Vlaams onderwijs. Deze gevolgen kunnen substantieel zijn ten gevolge van het zogenaamde stelsel van terbeschikkingstelling (TBS). Op basis van die regeling kunnen personeelsleden in het Vlaamse onderwijs vanaf 56 jaar (voor het kleuteronderwijs) en vanaf 58 jaar (voor het basis- en secundair onderwijs) vervroegd uit hun job stappen. De Vlaamse overheid betaalt dan een deel van hun loon uit tot zij in het (federale) systeem van vervroegd wettelijk pensioen kunnen stappen (op 60-jarige leeftijd). “Open Vld wil van dit momentum gebruik maken om structureel in dit stelsel in te grijpen zodat we ook morgen nog voldoende, kwalitati ef hoogstaande en goed betaalde leraars in ons onderwijs hebben”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Vanderpoorten.

De huidige TBS-regeling kent haar oorsprong in de jaren ’80 toen er te veel leraren waren. De bedoeling was om oudere leraren te stimuleren om plaats te maken voor jongeren. Een leraar kon er gebruik van maken vanaf de leeftijd van 55 jaar. In de paarsgroene regering Dewael werd deze regeling ter discussie gesteld. De arbeidsmarktrapporten van het departement Onderwijs maakten destijds namelijk duidelijk dat er een lerarentekort dreigde dat vanaf 2001 een alarmerend peil zou bereiken. “Met andere woorden, het was toen al hoog tijd om deze tijdelijke regeling te wijzigen. Na veel discussies met de vakbonden en het parlement kon ik als toenmalig minister van Onderwijs de uitstapleeftijd optrekken van 55 tot 56 jaar voor kleuteronderwijzers en van 55 tot 58 jaar voor de rest van het onderwijzend personeel, met een overgangsregeling en een reductie van het wachtgeld voor al wie in die period e tussen 50 en 55 jaar was”, stelt Vanderpoorten.

Mede als gevolg van de demografische groei en een dalende instroom in de lerarenopleiding kondigt zich vandaag echter opnieuw een heel groot lerarentekort aan. “Het is dus – zelfs los van de federale pensioenhervorming – sowieso tijd om ons te bezinnen over de vervroegde uitstap en over het wachtgeld dat vervroegde uitstappers desgevallend ontvangen. We gaan het heus niet redden met enkele schrale voorstellen zoals het inschakelen van Nederlandse leraars in het Vlaamse onderwijs, zoals minister Smet onlangs lanceerde. Grondige, structurele maatregelen zijn nodig om in de komende jaren voldoende, kwalitatieve en goed betaalde leraren voor de klas te hebben. Het onderwijs in Vlaanderen is internationaal gekend en geroemd omwille van een sterk lerarenkorps, we mogen dit nu niet verloren laten gaan”, stelt Marleen Vanderpoorten.

Op federaal niveau is nu de beslissing genomen om de algemene, vervroegde pensioenleeftijd op te trekken naar 62 jaar. Dit betekent dat, als de TBS-regeling onverkort op 56/58 jaar behouden blijft, deze regeling voortaan vier tot zes jaar moet overbruggen, wat de Vlaamse overheid jaarlijks pakken geld zal kosten (de huidige TBS-regeling kost per jaar 215 miljoen euro). In budgettair krappe tijden is dit moeilijk vol te houden. De Vlaamse regering zal dan ook keuzes moeten maken, niet alleen om de mogelijke budgettaire gevolgen van de federale hervorming op te vangen maar ook om het dreigende tekort aan leraren structureel aan te pakken. Het momentum is er om meer fundamenteel en structureel in te grijpen.

“Open Vld is van oordeel dat een herzien van de TBS-regeling dringend en nodig is, maar dan wel op voorwaarde dat dit in een totaalpakket met andere maatregelen gebeurt. Het gaat immers over de hele loopbaan van onze leraars. De werkdruk is voor velen zeer hoog en de eisen die gesteld worden aan leraren, zijn niet te onderschatten. Een wijziging van de huidige uitstapregeling zal volgens ons dan ook ontegensprekelijk gepaard moeten gaan met een redelijke overgangsregeling die rekening houdt met de leeftijd van de onderwijzers en wachtgelden.

Marleen Vanderpoorten

Nieuwjaarstoespraak

By | Nieuws

Tevreden over het geleverde werk

13 januari 2012 – In haar nieuwjaarstoespraak wees burgemeester Vanderpoorten op de realisaties van de voorbije jaren en op de plannen die in volle uitvoering zijn. De burgemeester blikte ook vooruit naar 2012, het jaar van de Lier800-feesten en de verkiezingen.

Met de start van de werkzaamheden aan de Dungelhoeff realiseert de stad één van haar grootste projecten ooit. Op deze site zal niet alleen een administratief centrum komen voor de stad en een nieuw Sociaal Huis, er zal ook een ondergrondse parking voor 260 wagens gebouwd worden onder het Paradeplein dat zelf parkeervrij wordt. Tegen de zomer van 2013 moeten de werken afgerond zijn en zullen de diensten van stad en OCMW verhuizen. Dit zorgt niet alleen voor een moderne en comfortabele huisvesting voor de administratie, maar zal ook de dienstverlening aan de Lierenaars veel efficiënter en aangenamer kunnen doen verlopen. Bovendien kan de samenwerking tussen stad en OCMW er alleen maar veel beter van worden. In een tweede fase worden er ook woningen gebouwd op het achterliggende deel van de site maar mét behoud van veel groen.

Dit is het laatste jaar van deze legislatuur. Op 14 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen en hoe de kiezers de kaarten zullen schudden, kan niemand voorspellen. Als burgemeester wil ik daarom nu al mijn tevredenheid uitdrukken over de geleverde prestaties van de huidige bestuursmeerderheid. Er is namelijk heel wat gerealiseerd in onze stad en heel wat andere plannen zijn in volle uitvoering. Door de commotie en de discussie over de verkeerscirculatie zijn deze andere dossiers spijtig genoeg vaak te veel in de schaduw geplaatst. Daarom wil ik er een aantal toch wel even vermelden.

De KTA-site werd helemaal ontwikkeld: naast een parking, en een schitterend tenniscomplex, is men nu ook aan het bouwen aan een vijfde locatie voor BKO.

De wijk het Looks werd helemaal heraangelegd.

Het oude stadsmagazijn, dat tussen het KTA en het Looks gelegen is, wordt in de volgende weken verlaten en afgebroken. Een nieuw appartementencomplex zal er opgetrokken worden, een schitterende locatie om te wonen aan de rand van de stad en toch vlakbij de Nete en de vesten. Het magazijn zelf is geherlokaliseerd op de vroegere Eandis-site, buiten de ring en zal eveneens gebruikt worden door stad en OCMW.
Na de afbraak van het oude zwembad gaan we dit jaar de sportvelden herorganiseren. Ook het museum Timmermans-Opsomer en het Zimmertorencomplex worden op iets langere termijn gedeeltelijk herbestemd en gemoderniseerd! Het Begijnhof zelf wordt gerenoveerd, de Begijnhofstraat en de Kan. Davidlaan worden heraangelegd. De Dungelhoeffsite wordt zoals daareven reeds aangehaald, een compleet nieuwe wijk in onze stad. Ook de ontwikkeling van de Gasfabriek en de heraanleg van de Sander De Vosstraat liggen eindelijk in het verschiet.

Grote werken waarbij we niet zelf de regie in handen hebben, baren ons meer zorgen. Ik denk dan aan de heraanleg van de ring en het station. Voor beide dossiers wordt een nieuwe timing in het vooruitzicht gesteld, maar het blijft afwachten of deze gehaald wordt.

Al deze projecten zorgen voor heel wat nieuwe woningen en dat is goed want de vraag naar woongelegenheid in onze stad blijft zeer hoog.We doen er als stad dan ook ons uiterste best voor om wonen en verblijven in Lier heel aantrekkelijk en aangenaam te maken. Ik denk aan de vele initiatieven op cultureel, sportief en toeristisch vlak. We doen op deze vlakken zeker meer dan van een middelgrote stad als Lier mag verwacht worden.

Tegelijkertijd is Lier ook een stad met veel aandacht voor jongere en oudere mensen. En daarnaast voor iedereen die het om welke reden dan ook minder gemakkelijk heeft in het leven.

Om het beleid op al deze vlakken op de meest efficiënte en transparante manier te kunnen organiseren, hebben stad en OCMW zich ook inhoudelijk vernieuwd en gereorganiseerd. De bouw van een stadskantoor en een sociaal huis op één site en van één magazijn voor de beide entiteiten, vergroot de mogelijkheden aanzienlijk. Stad en OCMW blijven afzonderlijke organisaties maar komen veel dichter bij elkaar. Dit is zeker geen evidentie geweest, maar wel een zeer toekomstgerichte keuze die heel wat kansen biedt . Dit spoort met de reorganisatie van het stadspersoneel dat volop in uitvoering is onder leiding van onze nieuwe secretaris met haar sterk verjongd M-Team.

Ook op het beleidsdomein “lokale economie” zijn belangrijke stappen vooruit gezet. Niet alleen werd een volwaardige stadsdienst “lokale economie” opgericht, er werd ook werk gemaakt van een duidelijke visie rond kernversterkend beleid. De samenwerking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) staat dan weer borg voor de ontwikkeling van meer bedrijventerreinen waaraan in onze onmiddellijke regio erg veel nood blijft bestaan.

De Grote Markt zal in maart heraangelegd zijn. Op dat moment zal ook de nieuwe, in december door de gemeenteraad goedgekeurde, verkeerscirculatie van kracht worden . De drastische knip die nu bestaat, zal herleid worden tot een minder drastisch gegeven zonder echter van de doelstelling af te wijken, namelijk het Lierse stadscentrum bereikbaar maar toch verkeersluw houden. Over twee maanden zal men vanaf de Mechelsesteenweg via de Kapucijnenvest en het Zimmerplein, de Mol kunnen bereiken. Omgekeerd is de stad doorrijdbaar vanuit de Berlaarsestraat en de Sint – Gummarustraat via de Predikherenlaan, waar de nieuwe parking gelegen is, naar het Lisp. Het autobusverkeer zal over de Grote Markt rijden. Op dat moment zalr de uitbreiding van de ondergrondse parking in de Florent Van Cauwenberghstraat met ongeveer 100 parkeerplaatsen gestart zijn.

Zoals in veel steden worden ook in Lier verkeer en parkeren ervaren als de grootste lasten. We hebben daar in de voorbij jaren ook echt mee geworsteld, veel over gediscussieerd en niet altijd onmiddellijk een goede oplossing gevonden
Ik ben er nu van overtuigd dat over twee maanden alles in een plooi zal vallen: de markt zelf zal heel mooi zijn en de verkeerscirculatie de best mogelijke als we Lier-centrum bereikbaar en autoluw willen houden. Parkeerproblemen krijgen als antwoord de nieuwe parkings: KTA, uitbreiding Keyzershof, nieuwe ondergrondse parking op de Dungelhoeff. In totaal ongeveer 450 nieuwe parkeerplaatsen.

De nieuw aangelegde Grote Markt zal in de toekomst hét evenementenplein bij uitstek worden. Dit zal dit voorjaar reeds duidelijk zijn bij de viering van de 800ste verjaardag van onze stad. Gedurende vijf weekends zal er gefeest worden in Lier. De start wordt gegeven in het laatste weekend van april, “het openingsweekend”, wanneer ook de Markt officieel zal geopend worden. De vier daaropvolgende weekends in mei wordt er eveneens gevierd met allerlei manifestaties, hoofdzakelijk georganiseerd door de Lierse verenigingen en met de markt als middelpunt. Als de weergoden ons enigszins gunstig gezind zijn, worden het spetterende feesten.

Lier staat er goed voor. Er is veel gedaan maar er blijft natuurlijk nog veel werk wachten. De trend is echter gezet. Lier is en blijft een mooie historische stad met veel monumenten en cultuur en veel groen en water.
Maar Lier is nu ook een moderne stad geworden met een performante personeelsstructuur, geschoeid op hedendaagse normen, en een uitzicht dat monumentale aantrekkelijkheid koppelt aan moderne infrastructuur. Lier zal nog meer de place-to-be zijn.
Ik kijk alvast de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. Ik hoop dat u dat ook doet.