• 29 juni 2018 – Bouwen in Lier: de uitdaging bij uitstek voor het volgende bestuur

  In Lier zijn in de voorbije jaren heel wat grootschalige bouwprojecten gerealiseerd of ze zijn in uitvoering. De groeiende vraag naar woonheden was vooral het gevolg van de gestegen bevolking, de verdunning van de huishoudens en de vergrijzing. Lier is door deze talrijke ontwikkelingen uitgegroeid tot een moderne stad die een antwoord biedt aan woonbehoeften van veel burgers.

  Heel wat verwaarloosde terreinen hebben zo mooie bestemmingen gekregen. Stadskankers werden geweerd. Denken we maar aan de site van de “Gasfabriek”, het vroegere stadsmagazijn Sion en de verlaten militaire kazerne “Dungelhoeff”.

  Intussen is er ook heel terecht een debat gegroeid over de grenzen van inbreiding, verdichting en invulling van de open ruimten.
  Overschrijdt de densiteit van ruimtelijke ontwikkelingen de wenselijke norm niet? Hoe hoog willen we bouwen op welke plekken? Hoe kunnen we respect voor onroerend erfgoed rijmen met modern wooncomfort en open groene ruimten?
  Als onze bevolking blijft groeien volstaat het dan, bijvoorbeeld als lokaal bestuur, oude panden in het stadscentrum op te kopen en te renoveren? Moeten we als lokale overheid meer en dwingender sturen in bouwinitiatieven?

  Als politieke partij hebben we zelf nog veel vragen over het toekomstige wonen en bouwen. Open Vld Lier-Koningshooikt is er wel van overtuigd dat we alle pertinente vragen over het toekomstig woonbeleid niet binnenskamers mogen en kunnen oplossen. Over alle partijgrenzen heen, in intense samenspraak met zoveel mogelijk geïnteresseerde bewoners van onze stad en deelgemeente, moeten we zoeken naar gedragen keuzes voor onze ruimtelijke planning van de toekomst.

  Open Vld Lier-Koningshooikt stelt daarom voor in het begin van de volgende legislatuur een onafhankelijke Lierse bouwmeester aan te stellen die, in overleg met alle Lierse architecten, de Gecoro, de geïnteresseerde burgerinitiatieven (bijv. Lier herschapen) en bewoners, en met de bouwmeesterscan als uitgangspunt, een ‘Masterplan bouwen en wonen’ voor heel ons grondgebied uitwerkt.

  De Lierse bouwmeester rapporteert rechtstreeks aan de gemeenteraad over de gesprekken en conclusies van zijn of haar bevindingen. Sowieso vindt Open Vld Lier-Koningshooikt dat beginspraak, inspraak in het begin van het beleidsproces, de norm dient te zijn bij de start van alle grote bouwdossiers. Elk plan wint aan legitimiteit wanneer de belanghebbenden erbij betrokken worden vanaf het beginstadium.

  Alleen op deze manier kan de belangrijke uitdaging die wonen en bouwen voor de toekomst is, op een democratische en gedragen manier worden besproken en beslist.

  Marleen Vanderpoorten