• 16 november 2015 – Solidariteit geeft hoop!

  Eerst verschrikkelijke berichten, nadien bevestigd door afschuwelijke beelden vorige week, vrijdag de dertiende, na de aanslagen in Parijs. Iedereen unaniem en solidair in de veroordeling van dit onbegrijpelijk geweld. Iedereen vol medeleven met de slachtoffers en hun familie en vrienden, slachtoffers die er tot vlak voor de aanslagen van overtuigd waren dat ze gingen genieten van een fijne en ontspannen avond-uit!

  Hoe onvoorspelbaar is de loop van een leven, hoe onwaarschijnlijk snel kan wat een vrolijk moment moest zijn, verworden tot de hel?
  Uren en dagen later, blijkt van eensgezindheid over de aanpak en ,vooral, de vermeende oorzaak van dit vreselijk geweld, deze oorlog tegen verdraagzaamheid, niet zoveel sprake te zijn.

  In de straten van onze stad en op terrassen hoor ik mensen hun groot gelijk verkondigen over de manier waarop men de kiemen van deze terreur gezaaid heeft. Door te soft met ALLE mensen van allochtone afkomst om te gaan, door ze te veel rechten te geven, door te weinig stil te staan bij hun haatzaaiende godsdienst….

  Door sommigen van onze “geciviliseerde” medeburgers is elke aanhanger van de Islam gelijk aan de andere, en is elke mens met een geschiedenis in een vreemd land nu verdacht….Wellicht zonder te beseffen dat ze door deze uitspraken zelf getuigen van een weinig genuanceerde mening en een naar haat neigende opstelling, geven deze mensen, misschien ingegeven door begrijpelijk angst, geen blijk van afkeuring van zinloos geweld maar van afkeuring van een open en respectvolle samenleving.

  Natuurlijk moeten er snel krachtige ingrepen komen die elke vorm van mogelijk extremisme in de kiem smoren. Natuurlijk moet geanalyseerd worden of en welke fouten misschien werden gemaakt bij het onthaal en de begeleiding van ( te) veel mensen van vreemde origine op één plaats, zoals in een aantal grootstedelijke wijken. Natuurlijk moet verder onderzocht worden wat het ontbreken van stevige wortels voor een mens en zeker ook voor groepen mensen betekent in hun aanvaarding van maatschappelijke diversiteit.

  Maar dit betekent niet dat al wat “anders” is , vijand is en moet geweerd worden. Alleen heel veel eendracht en solidariteit tussen iedereen die echt respect, verdraagzaamheid en solidariteit in het vaandel draagt, biedt hoop op een geweldloze toekomst. Daarvoor “vechten”, is de enige en absolute opdracht. En de enige strijd die goed te keuren valt!

  Marleen Vanderpoorten